Utomståenderegeln, samma eller likartad verksamhet

Andelar i ett fåmansföretag har inte ansetts kvalificerade på grund av utomståenderegeln.

Diarienummer
91-07/D
Meddelandedatum
2008-02-26
Lagrum
  • 57 kap. 4 och 5 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

A:s aktier i X AB är inte kvalificerade andelar (avser samtliga frågor). 

Motivering

A äger 16 procent av aktierna i X AB. Resterande aktier i bolaget ägs av B med 16 procent samt Y AB och Z AB med 58 respektive 10 procent. X AB grundades år 2004 av Y AB. A och B är båda verksamma i betydande omfattning i X AB, vars verksamhet består i att för kunders räkning sälja annonser inom ....

B innehar nära 2 procent av aktierna i Y AB. Övriga aktier ägs av tre andra fysiska personer, som samtliga är verksamma i bolaget, samt ett utomstående aktiebolag vars innehav uppgår till 10 procent.

Verksamheten i Y AB, som grundades år 2002, var inledningsvis  inriktad på annonsförsäljning för .... Under år 2006 överfördes verksamheten till ett dotterbolag och Y AB är numera ett holdingbolag med ett antal dotterbolag. Det samarbete som förekommer mellan Y AB och X AB begränsas till att Y AB utför administrativa tjänster åt X AB för ett pris av ... kr/månad. 
      
A önskar, som nämnden uppfattar ansökan, besked om en tillämpning av den s.k. utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, innebär att hans innehav av aktier i X AB ska anses som inte kvalificerade andelar. Skatteverkets uppfattning är att så är fallet.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Enligt 57 kap. 5 § första stycket IL gäller att om utomstående, direkt eller indirekt, i betydande omfattning äger del i ett fåmansföretag och, direkt eller indirekt, har rätt till utdelning ska en andel anses kvalificerad bara om det finns särskilda skäl. Ett företag ska, enligt paragrafens tredje stycke, anses ägt av utomstående utom till den del det ägs av fysiska personer som (1) äger kvalificerade andelar i företaget, (2) indirekt äger andelar i företaget som hade varit kvalificerade om de ägts direkt, eller (3) äger kvalificerade andelar i ett annat fåmansföretag som avses i 4 § eller andelar i ett fåmanshandelsbolag som avses i den paragrafen.

Med de förutsättningar som gäller i ärendet är X AB i betydande omfattning ägt av utomstående om inte — såvitt här är aktuellt enligt nämnda punkten 2 —  Y AB:s aktier i X AB skulle anses vara kvalificerade andelar om de ägts direkt av delägarna i Y AB. Avgörande för den frågan är om X AB och Y AB bedriver samma eller likartad verksamhet i den mening som avses i 57 kap. 4 § första stycket 1 IL.

Av praxis framgår att den bestämmelsen i huvudsak tar sikte på sådana fall där hela eller delar av verksamheten i ett fåmansföretag överförs till ett annat sådant företag och där verksamheten i det senare företaget ligger inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten eller på fall där likartat samband föreligger mellan företagen (RÅ 1999 ref. 28).

Enligt vad som uppgetts i ärendet har någon verksamhet inte överförts mellan bolagen. Inte heller är det samarbete som förekommer mellan X AB och Y AB av det slaget att ett likartat samband kan anses föreligga mellan bolagen. De ska därför inte anses bedriva samma eller likartad verksamhet i den mening som avses i lagrummet ifråga.

Med hänsyn härtill och då särskilda skäl inte visats föreligga ska A:s aktier i X AB inte anses vara kvalificerade andelar.
 
Beslutande:  André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Hellenius, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Alfreds

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen