Gåva

Överlåtelse genom gåva av aktier till anställd har inte medfört någon inkomstbeskattning för förvärvaren.

Diarienummer
98-09/D
Meddelandedatum
2009-12-17
Lagrum
  • 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Gåvan av aktierna medför inte någon inkomstbeskattning för A.

Motivering

B, som är född år (...), äger samtliga aktier i X AB. Bolaget har tre anställda och bedriver verksamhet med inriktning på (...)industrin. En av de anställda är A. Han har arbetat i bolaget sedan år 1984 och nu som bolagets VD. Lönen uppgår till ca 32 000 kr/mån vartill kommer ersättning i form av bonus och förmån av fri bil.

B, som saknar egna barn, ska genom gåva överlåta aktierna i bolaget till A som är syskonbarn till honom. Innan gåvan lämnas kommer B att få utdelning från bolaget med ca 3 miljoner kr. Vid gåvotillfället beräknas aktierna ha ett värde om ca 5 miljoner kr.

B:s närmaste anhöriga är A och tre andra syskonbarn. De senare kommer att värdemässigt kompenseras för aktiegåvan till A i B:s testamente.

Frågan i ärendet är om gåvan av aktierna till A utlöser inkomstbeskattning för honom.

Skatteverket anser att någon inkomstbeskattning inte ska ske.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning. 

Enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) är ett förvärv genom bl.a. gåva skattefritt. Av praxis följer emellertid att inkomstbeskattning i inkomstslaget tjänst kan ske när aktieförvärvet kan antas ha sitt ursprung i en arbetsprestation som förvärvaren utför.

Mot bakgrund av lämnade uppgifter finner Skatterättsnämnden att överlåtelsen av aktierna i X AB till A i allt väsentligt får anses ha sin grund i ett generationsskifte i syfte att han ska fortsätta driften av bolaget. Överlåtelsen är med hänsyn härtill av benefik karaktär. Någon inkomstbeskattning för aktiernas värde ska därför inte ske.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Hellman  

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen