Avlösen pensionsutfästelse

Ett bolags kostnad för utbetalning av ett engångsbelopp avseende avlösen av en livsvarig pensionsutfästelse har ansetts avdragsgill. Beloppet ansågs utgöra sådan inkomst som ska behandlas som pension eller liknande ersättning enligt artikel 19 § 1 i skatteavtalet med Schweiz.

Diarienummer
88-09/D
Meddelandedatum
2009-10-27
Lagrum
  • 16 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229)
  • Artikel 19 § 1 skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz (1987:1182)
Sökande
A och X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2010-03-03
Mål nr
7070-09

Förhandsbesked

Fråga 1

Pensionsutbetalningen utgör en avdragsgill kostnad för X AB.

Fråga 2

Utbetalt belopp omfattas av artikel 19 § 1 i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz (SFS 1987:1182).

Motivering

Enligt en utfästelse om direktpension från X AB till A ska livsvarig pension utgå med [ca 50] procent av hans slutlön med avdrag för annan utgående pension. Pensionen har betalats ut sedan år 2002 då A [slutade] i bolaget. (...). Sedan år (...) är han bosatt och har hemvist i Schweiz.

X AB och A är överens om att omvandla det livsvariga pensionsavtalet till ett tidsbegränsat avtal. Avsikten är att bolaget under året eller något av de närmast följande åren betalar ut resterande pensionsskuld till A som ett engångsbelopp. Per den 1 juli i år beräknades pensionsskulden uppgå till drygt (...) kr. Mot den bakgrunden frågar X AB om utbetalningen är avdragsgill som pensionskostnad för bolaget och A om mottaget belopp utgör sådan pension som avses i artikel 19 i skatteavtalet med Schweiz.

Parterna är i sak ense om att båda frågorna ska besvaras med ja. Skatteverket anser dock att A:s fråga i första hand ska avvisas med hänvisning till att det av 1 § första stycket 1 lagen (1998:189) om förhandsbesked följer att lagen inte är tillämplig på frågor om skatt enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK).

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Fråga 1

Beloppet som X AB ska betala ut till A avseende avlösen av ifrågavarande pensionsutfästelse får mot bakgrund av omständigheterna i ärendet anses utgöra en som pension avdragsgill kostnad för bolaget enligt 16 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Fråga 2

Av förutsättningarna i ärendet framgår inte annat än att A är att anse som bosatt i Schweiz i den mening uttrycket har enligt definitionen i 2 § SINK. Utfallande belopp utgör därmed skattepliktig inkomst enligt lagens 5 §. Med hänsyn till att A enligt 4 § kan begära att i stället bli beskattad enligt IL föreligger inget hinder mot att lämna förhandsbesked i den aktuella frågan (se RÅ 2007 not. 56).

Enligt artikel 19 § 1 i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz ska pensioner och liknande ersättningar som i anledning av tidigare anställning utbetalas till en person med hemvist i en avtalsslutande stat beskattas endast i denna stat. I förevarande fall aktualiseras en tillämpning av svensk lagstiftning för att tolka uttrycket "pensioner och liknande ersättningar" (jfr artikel 3 § 2 i avtalet). Någon anledning att göra en annan bedömning i fråga om utbetalningen än som redovisats i motiveringen till svaret på fråga 1 föreligger inte.

Vid tillämpning av skatteavtalet med Schweiz får utbetalningen av engångsbeloppet därför anses utgöra sådan inkomst som ska behandlas som pensioner och liknande ersättningar enligt artikel 19 § 1 i skatteavtalet för vilken inkomst Schweiz som hemviststat har beskattningsrätten.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Gilbe
Föredragande: Grotander

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen