Kvalificerad fusion

Fusion har inte ansetts medföra någon begränsning i avdragsrätten enligt bestämmelserna i 24 kap. 10 b § inkomstskattelagen.

Diarienummer
62-09/D
Meddelandedatum
2009-11-03
Lagrum
  • 24 kap. 10 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Fusionen medför ingen begränsning i avdragsrätten för ränteutgifter enligt bestämmelserna i 24 kap. 10 b § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Motivering

(Det  utländska företaget A), moderbolag i en internationell koncern, förvärvade vid årsskiftet (...) X AB efter ett offentligt bud. Budet på aktierna lämnades av ett för budprocessen etablerat dotterbolag, Y AB. I december 2007 gick Y AB upp i X AB genom fusion, varigenom Y AB upplöstes och dess moderbolag fick aktierna i X AB (s.k. omvänd fusion). Y AB:s förvärv av X AB hade till huvudsaklig del finansierats genom koncerninterna lån från (det utländska företaget B).

Mot denna bakgrund frågar X AB om avdragsförbudet i 24 kap. 10 b § IL är tillämpligt på ränteutgifter avseende lån från (det utländska företaget B) som X AB övertog genom fusionen med den ytterligare utgångspunkten att bolaget samtidigt övertog egna aktier.

X AB anser — i motsats till Skatteverket — att 24 kap. 10 b § IL inte kan tillämpas eftersom bolaget inte övertagit det koncerninterna lånet i syfte att förvärva en delägarrätt från ett företag som ingår i intressegemenskapen. Parterna är emellertid ense om att reglerna om kvalificerade fusioner har företräde framför bestämmelserna om begränsningar av ränteavdrag varför rätt till avdrag ändå föreligger.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Enligt 24 kap. 10 b § IL gäller att företag som ingår i en intressegemenskap — med två här inte aktuella undantag — inte får dra av ränteutgifter avseende en skuld till ett företag i intressegemenskapen, till den del skulden avser ett förvärv av en delägarrätt från ett företag som ingår i intressegemenskapen.

Eftersom Y AB förvärvade aktierna i X AB från annan än intresseföretag var avdragsförbudet inte tillämpligt på de aktuella ränteutgifterna.

Med de förutsättningar som lämnats aktualiseras bestämmelsen ifråga på grund av den genomförda fusionen. Som förutsättning gäller vidare att fusionen omfattas av bestämmelserna i 23 kap. aktiebolagslagen (2005:551) och att fråga är om en kvalificerad fusion enligt 37 kap. IL.

Vid en kvalificerad fusion inträder enligt 37 kap. 18 § IL det övertagande företaget i det överlåtande företagets skattemässiga situation. Tillämpningen av bestämmelsen villkoras av att något annat inte framgår av kapitlets 20—28 §§, vilket förutsätts inte vara fallet.

Av det anförda följer att avdragsförbudet i 24 kap. 10 § b IL inte är tillämpligt på de ränteutgifter som X AB betalar avseende skulderna ifråga.

Skatterättsnämnden finner att förhandsbesked inte bör meddelas i vidare mån än som skett och avvisar ansökan till den del den inte har besvarats.
 
Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Roupe
Föredragande: Opander

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen