Omstrukturering

Skattekonsekvenser vid omstrukturering av företagsgrupp i vilken det ingår byggnadsrörelse och fastigheter.

Diarienummer
92-09/D
Meddelandedatum
2009-10-26
Lagrum
  • 23 kap. 2 § samt 11 och 16 §§ samt 27 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229)
  • lagen (1995:575) mot skatteflykt
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2010-04-06
Mål nr
7018-09

Förhandsbesked

Fråga 1

Aktierna utgör kapitaltillgångar.

Frågorna 2 och 3

Överlåtelsen medför uttagsbeskattning till följd av att villkoret i 23 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, inte är uppfyllt.

Fråga 4

Någon utdelningsbeskattning ska inte ske.

Fråga 5

Lagen (1995:575) mot skatteflykt är inte tillämplig.

Motivering

A äger samtliga aktier i X AB som är ägare till fem fastigheter och har tre dotterbolag. Ett av dotterbolagen, Y AB, bedriver byggnadsrörelse.

Enligt förutsättningarna är A:s aktier i X AB, som en följd av att han är företagsledare i det byggnadsrörelsedrivande dotterbolaget, att anse som lagertillgångar enligt 27 kap.  6 § IL.    

Avsikten är att företa en omstrukturering av koncernen. Den ska i första hand genomföras enligt följande. A överlåter aktierna i X AB till underpris till ett nytt av honom ägt bolag, Nyab. För det alternativet frågar han om aktierna i X AB kommer att utgöra kapitaltillgångar för Nyab (fråga 1) och om bestämmelserna om underprisöverlåtelse i 23 kap. IL, särskilt sett mot villkoret om skattskyldighet i 16 §, är tillämpliga (frågorna 2 och 3).

Om någon av dessa frågor besvaras nekande avser A att företa omstruktureringen enligt följande. X AB överlåter sina fastigheter till underpris till dotterbolagen eller till ett nytt dotterbolag. Aktierna i dotterbolagen överlåts därefter till underpris till Nyab. För det alternativet frågar A om han blir beskattad för den förmögenhetsöverföring som sker genom överlåtelsen av dotterbolagen från X AB till Nyab (fråga 4).

A frågar även om lagen mot skatteflykt är tillämplig (fråga 5).

Skatteverket anser beträffande förfarandet enligt frågorna 1-3 att aktierna i X AB kommer att utgöra kapitaltillgångar för Nyab som är näringsbetingade andelar där kapitalvinsten vid en avyttring är skattefri enligt 25 a kap. IL. Det innebär att överlåtelsen ifråga inte uppfyller villkoret i 23 kap. 16 § IL för underlåten uttagsbeskattning. När det gäller förfarandet enligt fråga 4 anser verket att det inte medför någon utdelningsbeskattning och att lagen mot skatteflykt inte blir tillämplig.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Fråga 1

Enligt givna förutsättningar kommer Nyab inte att bedriva någon sådan rörelse som enligt 27 kap. 6 § IL medför att andelar i ett fastighetsförvaltande företag kan hänföras till lagertillgångar. De aktier som Nyab förvärvar i X AB ska således anses som kapitaltillgångar.

Frågorna 2 och 3

Det villkor för underlåten uttagsbeskattning som aktualiseras vid överlåtelsen av aktierna i X AB till Nyab är det i 23 kap. 16 § första stycket IL om att förvärvaren omedelbart efter förvärvet ska vara skattskyldig för inkomst av en näringsverksamhet i vilken tillgången ingår. Enligt bestämmelsen anses en tillgång ingå i en näringsverksamhet bara om ersättningen eller kapitalvinsten vid en avyttring ska tas upp som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet. I förevarande fall kommer aktierna som Nyab förvärvar att bli näringsbetingade andelar där kapitalvinsten är skattefri vid en avyttring enligt 25 a kap. IL.

Regeringsrätten ansåg i RÅ 2005 not. 128 att villkoret ifråga inte var uppfyllt i ett fall när överförda aktier i och med överlåtelsen ändrade karaktär från lagertillgångar till skattefria näringsbetingade andelar. A gör gällande att situationen i ärendet inte kan jämställas med den i rättsfallet eftersom det här är fråga om en överlåtelse från en fysisk person till ett bolag medan rättsfallet gällde en överlåtelse mellan bolag.

Enligt Skatterättsnämndens mening kan med hänsyn till bestämmelsens ordalydelse, som tar sikte på förvärvarens skattskyldighet omedelbart efter förvärvet, inte någon annan bedömning komma ifråga än den som framgår av rättsfallet. En överlåtelse av aktierna i X AB till Nyab föranleder därför uttagsbeskattning för A.  

Fråga 4

Av givna förutsättningar följer att den överlåtelse av aktier i dotterbolag som sker från  X AB till Nyab enligt det alternativa förfarandet avser näringsbetingade andelar där kapitalvinsten vid en avyttring är skattefri enligt25 akap. IL.

Enligt 23 kap. 2 § andra stycket IL omfattas som huvudregel en överlåtelse till underpris av sådana näringsbetingade andelar inte av bestämmelserna i kapitlet. Emellertid kan bestämmelserna i bl.a. kapitlets 11 § om undantag från utdelningsbeskattning komma att tillämpas, om vissa villkor är uppfyllda. Ett av villkoren innebär att andelarna i det förvärvande bolaget ska vara kvalificerade.

Genom att A:s aktier i Nyab enligt förutsättningarna blir kvalificerade andelar i och med det bolagets förvärv av aktuella aktier finner Skatterättsnämnden att han omfattas av undantaget i 11 §. Han ska därför inte utdelningsbeskattas vid den förmögenhetsöverföring som sker vid överlåtelsen av aktier från X AB till Nyab. 

Fråga 5

Någon omständighet som medför att lagen mot skatteflykt skulle kunna bli tillämplig och medföra en annan bedömning av fråga 4 har inte framkommit.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Tottie

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen