Tomtrörelse, byggnadsrörelse

För person som i bolag bedriver tillverkning av småhus har en försäljning av tio tomter inte beskattats som avseende lagertillgångar i byggnadsrörelse eller tomtrörelse.

Diarienummer
119-09/D
Meddelandedatum
2009-11-30
Lagrum
  • 27 kap. 3-4 och 9-10 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked (frågorna 1-5)

De av A ägda tomterna utgör kapitaltillgångar och inkomst från en försäljning av dem ska beskattas i inkomstslaget kapital.

Motivering

A äger tio tomter, taxerade som mark för fritidshus, inom ett område i [...] kommun som saknar detaljplan. Han förvärvade tomterna vid ett och samma tillfälle år 2003. Det uppgivna syftet med förvärvet var att de skulle läggas samman och bebyggas med en mindre gård för A:s egen räkning. Projektet kom inte att genomföras.

Vid tidpunkten för förvärvet av tomterna bedrev A, genom det av honom till 51 procent ägda X AB, verksamhet avseende tillverkning och försäljning av prefabricerade småhus. År 2007 såldes aktierna i X AB som han då innehade genom det av honom helägda Y AB. Samma år förvärvade Y AB sju obebyggda tomter inom ett detaljplanelagt område i en annan del av [kommunen] än det där A:s direktägda tomter är belägna. En av bolagets tomter har sålts. Senare under år 2007 startade A en ny verksamhet avseende tillverkning av prefabricerade småhus genom Z AB.

Avsikten är att A ska sälja de tomter som han själv äger. Frågorna 1-5 gäller sammantaget om en sådan försäljning ska beskattas som avseende lagertillgångar i någon av de i 27 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL, reglerade rörelseformerna eller som avseende kapitaltillgångar. För det fall tomterna utgör lagertillgångar ställer A frågor om konsekvenserna vid en underprisöverlåtelse av dem till ett av honom ägt nybildat bolag, frågorna 6 och 7.

Skatteverket anser att tomterna ifråga inte utgör lagertillgångar i någon av A bedriven rörelse och att en försäljning av dem därför ska beskattas i inkomstslaget kapital.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Mot bakgrund av vad som framgår om de av A genom bolag bedriva verksamheterna och omständigheterna kring förvärvet av de aktuella tomterna kan han varken vid tidpunkten för förvärvet av dem eller senare anses ha påbörjat byggnadsrörelse, handel med fastigheter eller tomtrörelse i den mening som avses i bestämmelserna i 27 kap. IL. En försäljning av tomterna kan inte heller anses medföra att han påbörjar någon sådan rörelse. Tomterna kan därför inte betraktas som lagertillgångar i en rörelse som avses i det nämnda kapitlet. Det medför att en försäljning av dem ska behandlas enligt vad som gäller för kapitaltillgångar. 

Frågorna 6 och 7 förfaller.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Grotander 

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen