Allmänt undervisningsverk

En stiftelse som bedriver verksamhet i överensstämmelse med skollagen har ansetts kunna beskattas som ett allmänt undervisningsverk.

Diarienummer
12-09/D
Meddelandedatum
2009-07-02
Lagrum
  • 7 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
Ideella föreningen X
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Fråga 1

Stiftelsen ska beskattas enligt reglerna för allmänt undervisningsverk i 7 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Frågorna 2 och 3

Att stiftelsen kan komma att bedriva undervisning i förskoleklass i mer än ringa omfattning medför inte att stiftelsen förlorar karaktären av allmänt undervisningsverk. Inte heller påverkas bedömningen av om stiftelsen bedriver förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg (dagis- och fritidsverksamhet) i den omfattning som anges i ansökan.

Motivering

X är en ideell förening som bedriver (...) verksamhet som överensstämmer med skollagen (1985:1100).

Avsikten är att genomföra en ombildning som innebär att verksamheten ska bedrivas i form av en stiftelse. Föreningen kommer därvid att skjuta till samtliga tillgångar till stiftelsen. Den befintliga verksamheten ska, i princip oförändrad, fortsätta i stiftelsen.

Som förutsättning ges även att stiftelsen får de tillstånd som föreningen nu har att bedriva skolverksamhet. Det betyder att stiftelsen kommer att bedriva undervisning för årskurserna (...). Därtill kan dagis- och fritidsverksamhet komma att påbörjas. Det blir i så fall fråga om en verksamhet som omfattar [x antal] barn motsvarande ca 2—5 procent av den totala verksamheten.

Frågorna gäller om stiftelsen uppfyller kravet enligt 7 kap. 16 § IL för att anses som ett allmänt undervisningsverk (fråga 1), och vidare om svaret påverkas av om stiftelsen bedriver (...) undervisning i förskoleklass, i mer än ringa omfattning (fråga 2) samt dagis- och fritidsverksamhet i angiven omfattning (fråga 3).

Skatteverket anser att fråga 1 ska besvaras jakande samt frågorna 2 och 3 nekande.

Skatterättsnämnden, som grundar sin prövning på nu angivna förhållanden ifråga om verksamhetens innehåll, gör följande bedömning.

Enligt 7 kap. 16 § IL är ett allmänt undervisningsverk skattskyldigt bara för inkomst på grund av innehav av fastigheter. I kapitlets 18 § anges att bestämmelserna om begränsning i skattskyldigheten i bl.a. 16 § tillämpas för stiftelser bara om fullföljdskravet i 6 § är uppfyllt, vilket lämnats som förutsättning vara fallet i ärendet. Vidare sägs i 18 § att om det finns särskilda krav när det gäller verksamheten eller liknande tillämpas bestämmelserna om begränsning i skattskyldigheten bara om stiftelserna i sin verksamhet uteslutande eller så gott som uteslutande uppfyller dessa krav.

Begreppet allmänt undervisningsverk definieras inte i IL. Av praxis framgår att det i första hand tar sikte på subjekt som i anstaltsmässiga former driver skolverksamhet utan vinstsyfte och att som skolverksamhet anses vad som motsvarar det offentliga skolväsendet för barn och ungdom (RÅ 1997 ref. 64 och 2004 ref. 77).

Enligt 1 kap. 1 § andra stycket skollagen ingår grundskolan, gymnasieskolan och, sedan den 1 januari 1998, även förskoleklassen i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom.

I det fallet att stiftelsens verksamhet omfattar förskoleklass, grundskola och gymnasieskola följer av det anförda att stiftelsen utgör ett allmänt undervisningsverk. Bedömningen påverkas inte av om stiftelsen bedriver undervisning i förskoleklass i mer än ringa omfattning. Fråga 1 ska därför besvaras jakande och fråga 2 nekande.

Alternativt ska nämnda skolverksamhet kompletteras med dagis- och fritidsverksamhet som inte ingår i det offentliga skolväsendet (jfr prop. 1997/98:6 s. 81). Stiftelsens karaktär av allmänt undervisningsverk blir då beroende av att dagis- och fritidsverksamheten inte är mer än en ringa del av den samlade verksamheten (jfr nämnda rättsfall). Av de uppgifter som lämnats om verksamheten framgår att detta krav kommer att uppfyllas. Även fråga 3 ska därför besvaras nekande.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Palmstierna

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen