Avdrag för utgifter för förvärv av inkomst

Fråga om avdrag för utgifter för att skaffa en ny anställning.

Diarienummer
3-09/D
Meddelandedatum
2009-06-23
Lagrum
  • 12 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Beslut
Avgörandedatum
2010-04-23
Mål nr
5036-09

Förhandsbesked

Fråga 2

Utgifter för att skaffa en ny anställning är inte avdragsgilla.
 

Beslut

Fråga 1 avvisas.

Motivering

A är professionell [idrottsutövare] anställd i [en klubb]. Han har träffat ett avtal med [en agent]. Avtalet, som kan sägas upp varje år, innebär att [agenten] förbundit sig att mot viss ersättning "göra sitt yttersta för att finna klubb" och "att även bistå [A] efter avtal med klubb slutits".

A vill få klarlagt om han har rätt till avdrag i sin anställning hos [klubben] dels för utgifter som han betalar löpande till [agenten] (fråga 1), dels för utgifter till [agenten] som han kan komma att utge för biträde med att erhålla nytt kontrakt hos annan [klubb] (fråga 2).

Skatteverket anser att A inte ska medges något avdrag.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Förhandsbeskedet

Fråga 2

Till inkomstslaget tjänst räknas enligt 10 kap. 1 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) inkomster och utgifter på grund av tjänst. I inkomstslaget ska enligt 12 kap. 1 § första stycket samma lag utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster dras av som kostnad, utom i vissa situationer som inte aktualiseras i ärendet.

A:s tjänsteinkomst är hänförlig till anställningen i [klubben]. Hans utgifter till [agenten] för att få en ny anställning är inte utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster i den mening som avses i det aktuella lagrummet (jfr RÅ 2008 ref. 31). De är därmed inte avdragsgilla utgifter.

Beslutet

Fråga 1

Den här delen av ansökan rör utgifter för tjänster som i och för sig skulle kunna vara att hänföra till A:s nuvarande anställning och därmed avse utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster. För att kunna besvara en sådan fråga krävs att de faktiska omständigheterna är tillräckligt klara. Uppgifterna om vilka slags tjänster som kan komma ifråga är alltför allmänt hållna för att kunna läggas till grund för ett förhandsbesked. Något förhandsbesked kan därför inte lämnas i denna del.
 
Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Gilbe
Föredragande: Grotander

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen