Fusion

Genom fusion har fordran och skuld hamnat i samma innehavares ägo och därmed upphört. Det förhållandet att fordran och skulden dessförinnan var bokförda till olika värden hos respektive innehavare har inte föranlett någon beskattningskonsekvens vid fusionen.

Diarienummer
30-09/D
Meddelandedatum
2009-06-18
Lagrum
  • 14 kap. 8 § samt 37 kap. 17 § 0ch 29 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
X AB och Y AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Fusionen medför inte några beskattningskonsekvenser för vare sig X AB eller Y AB i det aktuella hänseendet.

Motivering

X AB, som ingår i (...) Z-koncernen, har en fordran på sitt dotterbolag Y AB om (n) miljoner amerikanska dollar. Fordran, som förvärvades år 2007 för det beloppet från ett annat bolag inom koncernen, bokfördes i svenska kronor omräknat efter valutakursen på förvärvsdagen till (7 x n) miljoner kr.

Enligt 14 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska bl.a. fordringar i utländsk valuta värderas till kursen vid beskattningsårets utgång. Bestämmelsen innebär att kursförändringar under innehavstiden löpande påverkar resultatet. Till följd av den bestämmelsen har fordran vid det senaste beskattningsårets utgång (2008) värderats till (8 x n) miljoner kr.  

Bestämmelsen, som även gäller vid värdering av skuld i utländsk valuta, beaktar valutasäkringsåtgärder som företagits för en sådan post. Y AB, som valutasäkrat skulden, har med stöd av nämnda bestämmelse och Bokföringsnämndens rekommendation BFN R 7 bokfört skulden till (10 x n) miljoner kr motsvarande valutakursen den dag valutasäkringen gjordes.

Avsikten är att Y AB ska gå upp i X AB genom en fusion. Det medför att fordran och skulden hamnar hos en och samma innehavare vilket innebär att fordringsförhållandet upphör.

Bolagen vill få besked om det med anledning härav uppkommer några skattemässiga konsekvenser.

Skatteverket anser att frågan bör besvaras nekande.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Enligt förutsättningarna kommer Y AB att gå samman med X AB genom en kvalificerad fusion enligt reglerna i 37 kap. IL. Kapitlets 17-18 §§ innehåller huvudregler för beskattningen vid en sådan fusion.

Enligt 17 § ska överlåtande företag, i detta fall Y AB, inte ta upp någon inkomst eller dra av någon utgift på grund av fusionen. Fusionen medför således inte någon beskattning av bolaget.

I stället inträder enligt 18 § övertagande företag, dvs. X AB, i det överlåtande företagets skattemässiga situation. I fråga om värdepapper som getts ut av det överlåtande företaget gäller enligt 29 § att, om de innehas av det övertagande företaget och utgör kapitaltillgångar, de inte ska anses avyttrade, vilket enligt 44 kap. 8 § annars gäller vid fusion. Det får förutsättas att den aktuella skuldförbindelsen har manifesterats i ett värdepapper. Någon beskattning inträder därmed inte heller för X AB till följd av att fordringsförhållandet upphör vid fusionen.

 Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Tottie

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen