Periodiskt understöd

Utbetalning från amerikanskt trust ska behandlas som utbetalning från familjestiftelse och beskattas som periodiskt understöd.

Diarienummer
42-08/D
Meddelandedatum
2009-06-15
Lagrum
  • 10 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Beslut
Avgörandedatum
2010-01-14
Mål nr
4258-09

Förhandsbesked

Fråga 1

Utbetalning från trusten till A utgör inte sådant förvärv som avses i 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Fråga 3

A ska beskattas för utbetalning från trusten i inkomstslaget tjänst.

Motivering

A:s farfar, B, bildade en trust i Massachusetts, USA, [under 1980-talet]. Den till trusten överlämnade egendomen förblev i grundarens ägo fram till hans död varefter trusten blev oåterkallelig. Trusten delades då i två delar, en änketrust och en familjetrust. Förmånstagare till änketrusten var grundarens maka och till familjetrusten grundarens barn. Efter makans bortgång löstes änketrusten upp. En del av egendomen blev arv till grundarens barn och en del uppgick i familjetrusten. I samband därmed delades familjetrusten upp i tre lika delar med grundarens barn som förmånstagare till var och en av dessa truster. De genomförda förändringarna, liksom den fortsatta förvaltningen av trusterna, är baserade på trusturkunden för den ursprungliga trusten.

Förmånstagare till en av de tre trusterna är A:s far, C. Enligt lämnade förutsättningar kan A, som "möjlig förmånstagare" till nämnda trust, för särskilda ändamål ansöka om utbetalning av medel ur trusten avseende såväl avkastningen som kapitalet. Trustens förvaltare, trusteen, beslutar om utbetalning av medel i enlighet med trusturkunden. Trusten behandlas enligt amerikansk rätt som en juridisk person och är ett eget skattesubjekt.

A avser att ansöka om utbetalning ur trusten. Han vill med sina frågor få klarlagt dels om en utbetalning från trusten av avkastning och ursprungligt kapital ska behandlas som en skattefri gåva från den ursprungliga trustens grundare, B (fråga 1), dels, om så inte är fallet, huruvida utbetalningen av avkastningen ska tas upp i inkomstslaget kapital eller tjänst och om utbetalning av det ursprungliga kapitalet är skattefri (fråga 3).

A menar att utbetalningen i första hand utgör gåva som inte ska beskattas. Med hänvisning till att trusten utgör ett utländskt bolag i vilket han är att se som delägare anser han i andra hand att utbetalningen till den del den avser avkastning ska beskattas som utdelning i inkomstslaget kapital och till den del den avser ursprungligt kapital är skattefri.

Skatteverkets uppfattning är att även om trusten skulle anses som ett utländskt bolag är utgångspunkten för beskattning av utbetalningen från trusten att den sker från en utländsk familjestiftelse. Utbetalning av såväl avkastning som ursprungligt kapital ska därför behandlas som periodiskt understöd och beskattas i inkomstslaget tjänst.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

A väntar sig att i egenskap av förmånstagare till den aktuella trusten få utbetalning från densamma. Av lämnade uppgifter om trustens rättsliga ställning, dess ändamål och förvaltningen av dess förmögenhet i enlighet med trusthandlingarna framgår att den nära överensstämmer med en familjestiftelse enligt inkomstskattelagen, dvs. en stiftelse vars stadgar föreskriver att stiftelsens inkomster för all framtid eller viss tid ska betalas ut till viss familj, vissa familjer eller till bestämda personer (jfr 10 kap. 6 § IL). Enligt Skatterättsnämndens mening talar det för att frågan om hur utbetalningen ska behandlas vid inkomsttaxeringen görs mot bakgrund av att den sker från en sådan stiftelse (jfr 2 kap. 2 § första stycket IL). Det finns då ingen anledning att gå in på frågan huruvida trusten uppfyller förutsättningarna för att vara ett utländskt bolag eller ej.

Förhållandena i förevarande fall är likartade med dem som prövades i rättsfallet  RÅ 1998 ref. 28. Det gällde utbetalning i samband med upplösning av en svensk familjestiftelse som förvaltades till förmån för stiftarnas barn och deras bröstarvingar.

I rättsfallet prövades först om utskiftningen kunde ses som gåva till mottagarna som var skattefri enligt den bestämmelse som numera finns i 8 kap. 2 § IL. Regeringsrätten slog fast att det inte var fråga om någon gåva från stiftelsen, som ansågs ha agerat utan gåvoavsikt, och att utskiftningen av det kapital som stiftelsen en gång fått i gåva från stiftaren inte heller kunde ses som en förnyad gåva från denne.

Det fanns då inget hinder mot att betrakta det som uppbars från stiftelsen som ett periodiskt understöd som var skattepliktigt enligt motsvarigheten till 10 kap. 6 § IL. Allt som utskiftades från stiftelsen, både kapitalet och avkastningen på detsamma, skulle därvid behandlas som periodiskt understöd och beskattas i inkomstslaget tjänst.

Skatterättsnämnden finner att det saknas anledning att besvara de ställda frågorna i det aktuella ärendet på annat sätt än vad som framgår av rättsfallet. Härav följer att utbetalningen från trusten till A i sin helhet ska behandlas som periodiskt understöd som ska tas upp i inkomstslaget tjänst.

Förhandsbeskedet har utformats i enlighet härmed.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Gäverth, Hellenius, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Gilbe
Föredragande: Grotander

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen