Anteciperad utdelning

Anteciperad utdelning i utländsk valuta har ansetts erhållen på anteciperingsdagen omräknad till svenska kronor med den valutakurs som gäller den dagen.

Diarienummer
56-08/D
Meddelandedatum
2009-04-16
Lagrum
  • 14 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2009-12-17
Mål nr
3140-09

Förhandsbesked

Vid inkomstbeskattningen ska X AB anses ta emot utdelningen vid utgången av beskattningsåret för vilket den anteciperas i bolagets räkenskaper omräknad till svenska kronor enligt den valutakurs som gäller vid den tidpunkten.

Motivering

I Rådets för Finansiell Rapportering (RFR) rekommendation RFR 2.1, Redovisning för juridiska personer, punkt 37 anges att koncernbidrag redovisas i det givande och det mottagande företaget det år som koncernbidraget avser. Det sägs vidare att i analogi härmed ska ett moderföretag redovisa anteciperad utdelning från dotterföretag i det fall moderföretaget har rätt att ensamt besluta om utdelningens storlek och moderföretaget innan dess finansiella rapporter publiceras fattat beslut om utdelningens storlek samt säkerställt att utdelningen inte överstiger dotterföretagets utdelningskapacitet.

X AB äger samtliga aktier i ett nederländskt bolag. Bolaget avser att i redovisningen och i enlighet med nämnda rekommendation antecipera utdelning från dotterbolaget omräknad till svenska kronor enligt den valutakurs som gäller vid anteciperingstidpunkten den 31 december 2008.

X AB frågar vilket belopp i svenska kronor som skall behandlas som utdelning vid inkomstbeskattningen. Bolaget anser att det är utdelningen i utländsk valuta omräknad till svenska kronor enligt den valutakurs som gäller när utdelningen beslutas av bolagsstämman i dotterbolaget. Skatteverket anser att omräkningen ska ske enligt den valutakurs som gäller vid anteciperingstidpunkten.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Ifrågavarande utdelning utgör i skattemässigt hänseende inkomst av näringsverksamhet.

Enligt 14 kap. 2 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska resultatet av näringsverksamhet beräknas enligt bokföringsmässiga grunder. I andra stycket anges bl.a. att inkomster ska tas upp som intäkt det beskattningsår som de hänför sig till enligt god redovisningssed.

I rättsfallet RÅ 2000 ref. 64 har både frågan om skatteplikt och beskattningstidpunkt för anteciperad utdelning prövats. Skatteplikten bedöms enligt avgörandet av förhållandena under det beskattningsår till vilket utdelningen är hänförlig. På motsvarande sätt knyts beskattningstidpunkten till antecipering som skett enligt god redovisningssed.

Med de förutsättningar som lämnats i ansökan är den anteciperade utdelningen hänförlig till beskattningsåret 2008. Det anförda leder enligt Skatterättsnämndens mening därför till att utdelningen ska räknas om till svenska kronor enligt den valutakurs som gäller vid beskattningsårets utgång. Att utdelningen inte ska tas upp följer av 24 kap. 17 § IL.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Roupe 

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen