Fullföljdskravet

Kapitalvinst på premien för köpoption ska inte beaktas vid bedömningen av fullföljdskravet.

Diarienummer
146-08/D
Meddelandedatum
2009-06-04
Lagrum
  • 7 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
Stiftelsen X
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Den kapitalvinst som premien ger upphov till ska inte beaktas vid bedömningen av om fullföljdskravet i 7 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, är uppfyllt.

Motivering

Stiftelsen X, som enligt förutsättningarna i ärendet är begränsat skattskyldig enligt 7 kap. IL, äger samtliga aktier i Y AB. År 2004 ställde stiftelsen ut en köpoption avseende förvärv av aktierna i dotterbolaget till det fristående Z AB. Köpoptionen, som såvitt framgår av ansökan är en kapitaltillgång, har en löptid som överstiger ett år. Vid utfärdandet av optionen betalade Z AB en premie om ..... kr till stiftelsen.

Före skattereformen år 1990 beskattades en vinst på grund av en sådan premie i inkomstslaget tillfällig förvärvsverksamhet men utan att anses vara en realisationsvinst. Mot bakgrund härav frågar Stiftelsen X hur premien ska beaktas vid bedömningen av om fullföljdskravet i 7 kap. 6 § IL är uppfyllt.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Enligt 7 kap. 6 § IL ska en stiftelse, sett över en tidsperiod av flera år, bedriva en verksamhet som skäligen motsvarar avkastningen av stiftelsens tillgångar. Avkastningsbegreppet anses i praxis omfatta vad som vid inkomsttaxeringen behandlas som löpande avkastning medan kapitalvinster faller utanför (jfr RÅ 2001 ref. 17, RÅ 2003 not. 96 och RÅ 2004 ref. 76). Av 25 kap. 3 och 4 §§ IL följer att, oavsett om premien för en köpoption beskattas självständigt eller tillsammans med underliggande egendom, en vinst på grund av förpliktelse enligt en köpoption utgör en kapitalvinst.

Mot bakgrund härav finner Skatterättsnämnden, lika med Skatteverket, att den kapitalvinst som premien ifråga ger upphov till inte ska beaktas vid bedömningen av fullföljdskravet.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Diurson, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Gilbe 

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen