Handelsbolag

Överlåtelse till underpris av fastighet från kommanditbolag till delägare har inte medfört uttagsbeskattning när delägarna varit fysiska personer. Överlåtelsen har inte heller ansetts utgöra ett sådant uttag som påverkar de justerade anskaffningsutgifterna för andelarna.

Diarienummer
4-09/D
Meddelandedatum
2009-05-13
Lagrum
  • 13 kap. 4 § och 22 kap. 3 § samt 50 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A och B
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Fråga 1

Sökandena ska inte uttagsbeskattas på grund av kommanditbolagets avyttring av fastigheten.

Fråga 2

De justerade anskaffningsutgifterna för andelarna i kommanditbolaget påverkas inte.

Motivering

Sökandena är komplementärer i kommanditbolaget X. Deras makar är kommanditdelägare. Avsikten är att den av kommanditbolaget ägda fastigheten (...) ska avyttras till sökandena till underpris.

Mot bakgrund av de ändrade reglerna om underprisöverlåtelser för handelsbolag (SFS 2008:1063) vill sökandena få klarlagt om fastighetsavyttringen medför uttagsbeskattning för dem i egenskap av komplementärer i kommanditbolaget (fråga 1) och om deras justerade anskaffningsutgifter för andelarna i kommanditbolaget påverkas av avyttringen (fråga 2). Som förutsättning gäller att varken andelarna eller fastigheten utgör lagertillgångar.

Skatteverket anser att fastighetsavyttringen inte föranleder någon uttagsbeskattning och inte heller påverkar beräkningen av de justerade anskaffningsutgifterna.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Fråga 1

Möjligheten till underprisöverlåtelser enligt 23 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL, till och från handelsbolag har slopats (inbegriper även kommanditbolag). Det har skett genom att handelsbolag inte längre nämns som ett subjekt som kan vara överlåtare eller förvärvare i en underpristransaktion i kapitlets 14 §. Det betyder att uttagsbeskattning ska utlösas i sådana situationer.

För att uttagsbeskattning ska komma i fråga för sökandena på grund av avyttringen av fastigheten (jfr 5 kap. 1 § och 22 kap. 3 § andra meningen IL) krävs att avyttringen för dem behandlas enligt reglerna för inkomst av näringsverksamhet. Detta blir emellertid inte fallet eftersom det av reglerna i 13 kap. 4 § andra stycket framgår att om ett handelsbolag avyttrar en näringsfastighet räknas kapitalvinst (och kapitalförlust) för delägare som är fysisk person inte till inkomstslaget näringsverksamhet utan till inkomstslaget kapital. Någon uttagsbeskattning aktualiseras således inte för sökandenas del vid avyttringen av fastigheten från kommanditbolaget.

Fråga 2

Enligt bestämmelserna i 50 kap. IL om avyttring av andelar i handelsbolag (omfattar även andelar i kommanditbolag) ska vid beräkningen av omkostnadsbeloppet för andelen anskaffningsutgiften justeras på sätt framgår av 5 § i kapitlet. Där anges att bl.a. uttag ur bolaget är en sådan åtgärd som medför minskning av anskaffningsutgiften.

Frågan är om kommanditbolagets avyttring av fastigheten till sökandena innebär att de ska anses göra ett sådant uttag. Eftersom avyttringen inte medför några inkomstskattemässiga effekter kan, enligt Skatterättsnämndens uppfattning,  inte heller något uttag i den mening som avses i bestämmelsen anses ske, jfr RÅ 1996 ref. 71. Anskaffningsutgifterna för andelarna i kommanditbolaget ska således inte justeras på grund av avyttringen av fastigheten.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Tottie

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen