Koncernbidragsspärren och skatteflykt

Vinst som skapats genom en koncernintern företagsöverlåtelse har ansetts kunna kvittas mot koncernbidragsspärrat underskott utan att skatteflyktslagen ansetts tillämplig.

Diarienummer
16-09/D
Meddelandedatum
2009-06-11
Lagrum
  • Lagen (1995:575) mot skatteflykt
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Lagen (1995:575) mot skatteflykt är inte tillämplig på förfarandet.

Motivering

X AB förvärvade i april 2008 [ett holdingbolag med ett rörelsedrivande dotterbolag]. De förvärvade bolagen har fusionerats. Verksamheten bedrivs fortsättningsvis under firma Y AB.

X AB hade vid förvärvet av dotterbolagen betydande underskott från tidigare beskattningsår som till stor del kvarstod vid utgången av år 2008. Förvärvet medförde att bestämmelserna i 40 kap. 18 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, är tillämpliga. Det innebär att X AB:s rätt att kvitta kvarstående underskott mot koncernbidrag som ska tas upp enligt 35 kap. IL från ifrågavarande dotterbolag är spärrade under viss tid. X AB överväger att överlåta sin verksamhet avseende (...) till Y AB till marknadsvärde för att kunna kvitta den vinst som uppkommer vid överlåtelsen mot det underskott som kvarstår från det föregående beskattningsåret.

X AB vill ha besked om lagen mot skatteflykt är tillämplig, dvs. huruvida bolaget inte får kvitta den vinst som uppstår vid försäljningen av verksamheten till dotterbolaget mot sitt kvarstående underskott. Skatteverket anser att frågan ska besvaras nekande.

Skatterättsnämnden finner att förutsättningar för att tillämpa lagen mot skatteflykt på det redovisade förfarandet inte kan anses föreligga.
 
Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Gilbe

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen