Utflyttning, väsentlig anknytning

 En utflyttad norsk medborgares förvärv av ett småhus i Sverige att användas som bostad för hennes mor och moderns sambo har inte medfört väsentlig anknytning hit.

Diarienummer
10-09/D
Meddelandedatum
2009-05-11
Lagrum
  • 3 kap. 3 § första stycket 3 och 3 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
X
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Enbart den omständigheten att X förvärvar den aktuella  fastigheten i Sverige medför inte att hon därigenom ska anses obegränsat skattskyldig här.

Motivering

X, som är norsk medborgare, planerar att förvärva en fastighet i [Sverige]. Som Skatterättsnämnden uppfattar ansökan är fastigheten en privatbostad. Avsikten är att X:s mor och moderns sambo ska använda fastigheten som permanentbostad.

Skatterättsnämnden finner lika med Skatteverket att den anknytning till Sverige som förvärvet av fastigheten ger inte medför att X får en sådan väsentlig anknytning hit som avses i 3 kap. 3 § första stycket 3 jämfört med 7 § inkomstskattelagen (1999:1229). Förhandsbeskedet har utformats i enlighet härmed.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Gilbe
Föredragande: Grotander

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen