Byggnadsrörelse

Innehav av fastigheter och aktier i fastighetsförvaltande företag har hänförts till lagertillgångar för person som varit företagsledare i ett bolag som bedrivit byggrörelse.

Diarienummer
109-08/D
Meddelandedatum
2009-01-09
Lagrum
  • 27 kap. 4 och 6 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A och X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Fastigheterna och aktierna i X AB utgör lagertillgångar för A.

X AB:s aktier i Z AB utgör näringsbetingade andelar.

Motivering

X AB bildades år 1987. Inledningsvis bedrev bolaget byggnadsrörelse. Verksamheten överfördes under bolagets andra verksamhetsår till det helägda dotterbolaget Y AB. A, som äger samtliga aktier i X AB, var hela tiden verksam i den byggnadsrörelse som bedrevs i dotterbolaget fram till år 2006 då dotterbolaget avyttrades.

X AB äger två hyresfastigheter förvärvade år 1990 respektive år 1991. Bolaget äger vidare sedan år 1992 hälften av aktierna i det fastighetsförvaltande Z AB. Härutöver har bolaget ägt två hyresfastigheter förvärvade år 1993 respektive år 1994. Båda fastigheterna avyttrades under år 1996.

A äger själv två hyresfastigheter sedan år 1998.

Genom ansökan vill A få klarlagt om hans aktier i X AB och de av honom ägda hyresfastigheterna utgör lagertillgångar i byggnadsrörelse enligt reglerna i 27 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL. X AB ställer motsvarande fråga för sitt innehav av aktier i Z AB.

Skatteverket anser att ifrågavarande tillgångar utgör lagertillgångar för A men inte för X AB.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

I 27 kap. IL finns särskilda bestämmelser för bl.a. byggnadsrörelse som reglerar i vilka fall fastigheter (4 och 5 §§) och aktier eller andra andelar i fastighetsförvaltande företag (6 och 7 §§) ska anses som lagertillgångar.

Reglerna om lagerfastigheter, som tar sikte på förhållandena vid förvärvet av fastigheten, gäller inte bara för den som själv bedriver byggnadsrörelse utan enligt 27 kap. 4 § andra stycket IL även när förvärvaren är företagsledare i ett fåmansföretag eller ett fåmanshandelsbolag och fastigheten skulle ha varit en lagertillgång i en sådan rörelse om den hade förvärvats av företaget.

A var vid förvärven av de fastigheter som han nu äger företagsledare i det byggnadsrörelsedrivande Y AB. Omständigheterna är vidare sådana att om fastigheterna hade förvärvats av bolaget i stället hade de hänförts till lagertillgångar i den bedrivna byggnadsrörelsen. Mot den bakgrunden ska fastigheterna anses utgöra lagertillgångar för A.

Reglerna i 27 kap. 6 § IL innebär att andelsinnehav i ett företag vars verksamhet avser förvaltning av fastigheter anses som lagertillgångar för det fall andelarna kan ses som substitut för en fastighet som skulle ha haft den karaktären om den hade ägts direkt av andelsägaren. Om däremot det bolag som andelarna avser förvaltar en fastighet eller annan tillgång som utgör lager i en byggnadsrörelse kan bolaget inte anses som ett sådant fastighetsförvaltande företag som dessa regler kan bli tillämpliga på.

Varken vid X AB:s förvärv av de aktuella fastigheterna eller av aktierna i Z AB bedrev X AB byggnadsrörelse som dessa tillgångar hade kunnat hänföras till. Inte heller det förhållandet att tidigare dotterbolaget Y AB bedrev sådan verksamhet eller utfört omfattande renoveringar på dessa fastigheter påverkar klassificeringen (jfr 27 kap. 4 § IL).

X AB får därför anses som ett sådant fastighetsförvaltande bolag som reglerna om lagerandelar i 27 kap. 6 § IL kan bli tillämpliga på. De fastigheter som bolaget äger skulle enligt Skatterättsnämndens mening, enligt vad som ovan anförts, ha hänförts till lagerfastigheter hos A om han hade förvärvat dem i stället för bolaget. A:s aktier i X AB utgör således lagertillgångar för honom enligt reglerna i 27 kap. 6 § IL.

Av det som anförts ovan om den verksamhet som förekommit i X AB följer att bolagets innehav av aktier i Z AB ska anses utgöra kapitaltillgångar. Med utgångspunkt i att även någon av övriga förutsättningar i 24 kap. 14 § första stycket IL är uppfylld är aktierna näringsbetingade andelar.
 
Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Jönsson, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Tottie

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen