Kvalificerade andelar, samma eller likartad verksamhet

Delägares aktier i fåmansföretag har ansetts kvalificerade som samma eller likartad verksamhet genom att bolaget bedriver kapitalförvaltning (utlåningsverksamhet) med medel som härrör från delägarens verksamhet som bedrivs i annat bolag.

Diarienummer
77-08/D
Meddelandedatum
2009-02-23
Lagrum
  • 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2010-01-26
Mål nr
1455-09

Förhandsbesked

Fråga 2

Aktierna i X AB är kvalificerade andelar.

Motivering

A äger det nybildade X AB. Han innehar även hälften av aktierna i Y AB där en systerdotter äger resterande aktier. Y AB är moderbolag i en koncern som bedriver fastighetsförvaltning. A ska även bilda ytterligare ett bolag, Nyab, som ska bedriva fastighetsförvaltning.

Y AB avser att avyttra aktierna i ett av sina dotterbolag, Z AB. Hälften av aktierna överlåts till X AB och resterande aktier till ett bolag ägt av systerdottern. Överlåtelserna sker till underpris. X AB kommer härefter att avyttra de förvärvade aktierna till marknadspris till utomstående. Efter försäljningen av aktierna kommer X AB:s tillgångar att bestå av likvida medel. Dessa medel ska helt eller delvis lånas ut till Y AB med dotterbolag och till Nyab för att användas i bolagens fastighetsförvaltning.

A:s andelar i de sistnämnda bolagen kommer, som Skatterättsnämnden uppfattar ansökan, att vara kvalificerade andelar på grund av att han är verksam i betydande omfattning i dem.

Ansökan får vidare i första hand anses ta sikte på att få klarlagt om aktierna i X AB är kvalificerade på grund av att bolaget anses bedriva samma eller likartad verksamhet som Y AB alternativt Nyab (fråga 2).

En utgångspunkt för ansökan är att prövningen ska göras med bortseende från att A:s aktier i X AB är kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § första stycket 2 inkomstskattelagen (1999:1229), IL, under den tidsperiod som framgår av bestämmelsen till följd av bolagets tillfälliga innehav av aktier i Z AB.

Skatteverket anser att aktierna inte är kvalificerade andelar.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Fråga 2

Enligt 57 kap. 4 § första stycket 1 IL är en andel i ett fåmansföretag kvalificerad om andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag eller i ett fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

Av praxis framgår att jämförelsen med ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet i huvudsak tar sikte på sådana fall där hela eller delar av verksamheten i ett fåmansföretag överförs till ett annat sådant företag och där verksamheten i det senare företaget ligger inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten eller på fall där likartat samband föreligger mellan bolagen (RÅ 1999 ref. 28).

Beroende på vilka aktier som ska bedömas kan jämförelsen utgå från verksamheten i det överlåtande företaget eller i det förvärvande företaget. Lagtexten innehåller inte någon begränsning i detta avseende. Att en jämförelse kan avse båda fallen är vidare i linje med lagstiftningens syfte som innebär att det inte ska vara möjligt att undgå de särskilda fåmansföretagsreglernas rättsverkan genom att överlåta hela eller delar av verksamheten till ett annat bolag som ägs av den skattskyldige eller någon närstående samtidigt som den samlade verksamheten fortsätter (prop. 1989/90:110 del 1 s. 468 och703 f .; jfr RÅ 1997 ref. 48 I och II).

En första fråga är om X AB kan anses bedriva samma eller likartad verksamhet som Y AB efter det att aktierna i Z AB avyttras externt.

På grund av att ifrågavarande aktier i Z AB avyttras externt via X AB kommer överskottet från försäljningen att tillfalla det bolaget i stället för att vara kvar hos Y AB. Den verksamhet som tidigare bedrevs i Y AB med dotterbolag kommer därmed att delas upp på ytterligare ett bolag. X AB:s verksamhet kommer att avse utlåning av kapitalet ifråga för användning i bl.a. den fastighetsförvaltning som Y AB bedriver. Enligt Skatterättsnämndens uppfattning följer av det anförda att förutsättningarna är uppfyllda för att X AB och Y AB ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet.

Mot bakgrund härav ska A:s aktier i X AB anses som kvalificerade andelar.

Vid denna bedömning förfaller motsvarande fråga avseende förhållandet till verksamheten i Nyab. Även övriga frågor får därmed anses förfalla.
 
Beslutande: André, ordf., Diurson, Gäverth (skiljaktig), Hellenius (skiljaktig), Påhlsson, Sjökvist, Werkell (skiljaktig)
Sekreterare tillika föredragande: Gilbe
 

Skiljaktig mening

Gäverth, Hellenius och Werkell är skiljaktiga och anför följande.

Fråga 2

X AB:s verksamhet består efter överlåtelsen av aktierna i Z AB av förvaltning och utlåning av kapital. Frågan i ärendet är om den verksamheten är samma eller likartad den fastighetsförvaltning som bedrivs i Y AB och Nyab i den mening som avses i 57 kap. 4 § första stycket 1 IL.

Bestämmelsen infördes ursprungligen i 3 § 12 mom. femte stycket i dåvarande lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Där angavs att bestämmelsen skulle tillämpas om den skattskyldige eller någon honom närstående varit verksam i företaget i betydande omfattning under beskattningsåret eller något av de tio beskattningsår som närmast föregått beskattningsåret. Dessa bestämmelser skulle dock gälla även om den skattskyldige eller den honom närstående under någon del av denna tidsperiod varit verksam i ett annat fåmansföretag, som bedriver samma eller likartad verksamhet, under förutsättning att denna verksamhet inte påbörjades senare än under det tionde beskattningsåret efter det år då verksamheten i det först avsedda företaget upphörde.

Av det andra ledet i bestämmelsen följde att karenstiden förlängdes för det fall verksamheten överfördes till annat bolag. Det innebar att så länge verksamheten fortsatte i det senare bolaget upphörde inte fåmansföretagsreglerna att gälla för aktieinnehavet i det överförande bolaget även om verksamheten hade avslutats i det bolaget för mer än tio år sedan.

Av förarbetena (prop. 1989/90:110 del 1 s. 468 och703 f .) framgår att avsikten med det andra ledet i bestämmelsen var att de särskilda fåmansföretagsreglerna skulle  tillämpas även när arbetsinsatsen i ett fåmansföretag upphört för mer än tio år sedan men i stället sker i ett annat fåmansföretag med samma eller likartad verksamhet. Detta för att förhindra möjligheten att flytta verksamheten mellan olika företag och spara arbetsinkomsten i ett vilande företag. Den tioåriga karenstiden skulle i sådana fall räknas först från det vederbörandes verksamhet i det senare företaget upphört. Bestämmelsen medförde således att tiden för tillämpningen av de s.k. 3:12-reglerna avseende det ursprungliga företaget förlängdes så länge verksamheten fortsatte i ett annat fåmansföretag.

Bestämmelserna i fråga ändrades genom SFS 1995:1626 och fick följande lydelse. En aktie i ett fåmansföretag anses kvalificerad, om 1. aktieägaren eller någon denne närstående varit verksam i företaget i betydande omfattning under beskattningsåret eller något av de tio beskattningsår som närmast föregått beskattningsåret, eller under någon del av denna tidsperiod varit verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet, eller 2. företaget - direkt eller genom förmedling av juridisk person — äger aktier i ett annat fåmansföretag i vilket aktieägaren eller någon denne närstående varit verksam i betydande omfattning under beskattningsåret eller något av de tio beskattningsår som närmast föregått beskattningsåret.

I författningskommentaren (prop. 1995/96:109 s. 88) uttalas bl.a. följande med anledning av ändringen. "En aktie kan också anses kvalificerad om den skattskyldige eller närstående tidigare varit verksam i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet. Bestämmelsen — som har sitt ursprung i nuvarande 12 mom. femte stycket sista meningen — slopades i promemorieförslaget eftersom den ansågs obehövlig. Den har nu ändrats och innebär att aktier i ett företag kan anses kvalificerade beroende på att verksamhet tidigare har bedrivits i ett annat företag. Bestämmelsen kan exempelvis ha betydelse för att undanröja oklarheter i ett inledningsskede när verksamhet påbörjas i ett nytt bolag.".

Efter avyttringen av aktierna i Z AB bedriver X AB inte någon verksamhet som överförts från andra bolag. Verksamheten kommer då enbart bestå av kapitalförvaltning som i sig inte kan anses samma eller likartad med de verksamheter som bedrivs i Y AB och Nyab även om utlåning av kapital sker till dessa bolag. Karaktären på A:s innehav av aktier i X AB ska därmed inte påverkas av de i Y AB eller Nyab bedrivna verksamheterna. Vi anser således att fråga 2 borde ha besvarats nekande.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen