Näringsbetingade andelar

Andelar i ett ryskt bolag har ansetts näringsbetingade.

Diarienummer
15-08/D
Meddelandedatum
2009-02-24
Lagrum
  • 2 kap. 2 § och 24 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2009-12-02
Mål nr
1458-09

Förhandsbesked

Kapitalvinster på andelarna är skattefria.

Motivering

X AB äger andelar i det ryska bolaget OOO Y (Y) som i sin tur innehar en post motsvarande (...) procent av andelarna i ett ryskt [bolag], Z. I syfte att samla koncernens andelsägande i Z i ett enda koncernbolag, ett [utländskt] bolag, avser X AB att avyttra sina andelar i Y tillsammans med sina direktägda andelar i Z till det [utländska] bolaget. Y är ett "limited liability company" enligt rysk civilrättslig lagstiftning. Bolaget omfattas av inkomstbeskattningen i Ryssland. 

X AB vill veta om en kapitalvinst vid avyttringen av andelarna i Y är skattefri i enlighet med vad som gäller för näringsbetingade andelar.  Den tveksamhet som X AB vill ha bedömd är om Y vid tillämpningen av definitionen av näringsbetingade andelar i 24 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, kan anses motsvara ett svenskt aktiebolag. Övriga villkor uppges vara uppfyllda.

Regleringen av näringsbetingade andelar i 24 kap. 13—16 §§ IL fick sitt nuvarande innehåll genom införandet av nya regler för beskattning av CFC-bolag i39 akap. Därvid upphävdes kravet på jämförlig inkomstbeskattning i 24 kap. 15 § för att en andel i ett utländskt företag skulle kunna vara näringsbetingad andel.

I definitionen i 24 kap. 13 § IL anges att med näringsbetingad andel avses en andel i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening. Även andelar i utländska motsvarigheter till dessa slag av företag omfattas (jfr 2 kap. 2 § IL och prop. 2002/03:96 s. 105).

Vad som ska bedömas vid en jämförelse mellan utländska och svenska företeelser är enligt förarbetena till 2 kap. 2 § IL om något enligt den utländska rätten är sådant att den aktuella företeelsen skulle kunna anses falla in under den svenska termen, såsom den används i IL (jfr prop. 1999/2000:2 del 2 s.21 f .). I fråga om den nu aktuella jämförelsen anges i förarbetena att det ligger i sakens natur att de svenska associationsformerna aktiebolag och ekonomiska föreningar inte alltid har en identisk motsvarighet i utländska stater. Det behöver därför inte föreligga absolut identitet utan det får i de enskilda fallen avgöras om likheterna är så stora att den utländska företeelsen kan anses motsvara ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening (prop. 2002/03:96 s. 105).

När det gäller de utländska företagens skattemässiga situation anges utöver hänvisningen till förekomsten av effektiva CFC-regler endast att andelar i delägarbeskattade utländska företag utesluts från tillämpningen (prop. 2002/03:96 s. 104—106 samt 110—112 om övervägandena avseende andelar i svenska handelsbolag).

Skatteverket anser att förutsättningarna för skattefrihet för kapitalvinst på andelarna i Y inte är uppfyllda. Enligt verket kan bolaget inte anses motsvara ett svenskt aktiebolag utan är närmast jämförbart med ett handelsbolag. Detta bl.a. med hänsyn till att delägarna har en procentuell andel i bolaget i förhållande till insatt kapital i stället för aktier.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Avgörande för tillämpningen av 24 kap. 13 § IL i ett fall som det förevarande är alltså om det utländska företaget kan anses motsvara ett svenskt aktiebolag.

Förarbetena ger inte någon närmare vägledning för hur jämförelsen ska göras eller vilken grad av överensstämmelse mellan företagsformerna som krävs i civilrättsligt hänseende.

Enligt vad som upplysts om den ryska lagstiftningen synes ett bolag av den typ som är aktuell i ärendet förete tydliga likheter med ett svenskt aktiebolag. Skatterättsnämnden delar alltså inte Skatteverkets uppfattning att de skillnader som verket pekat på är så stora att det ryska bolaget mer liknar ett handelsbolag än ett aktiebolag.

När det gäller den skattemässiga jämförelsen kan av förarbetena den slutsatsen dras att det utländska företaget ska ha en sådan anknytning till landet ifråga att det är en juridisk person som, enligt terminologin i IL, är obegränsat skattskyldig där.

Det ryska bolaget som är skattesubjekt enligt landets inkomstskattelagstiftning uppfyller detta kriterium.

Mot bakgrund av det anförda finner Skatterättsnämnden vid en sammantagen bedömning att bolaget ifråga får anses motsvara ett svenskt aktiebolag i det aktuella lagrummets mening.

Till följd härav och med beaktande av övriga för förhandsbeskedet givna förutsättningar är villkoren uppfyllda för att kapitalvinster på andelarna i bolaget ska vara undantagna från skatteplikt enligt 25 a kap. 5 § IL.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Diurson, Gäverth, Påhlsson, Werkell
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Opander

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen