Omstrukturering

En indragning till underpris av ett bolags aktier i ett annat bolag har inte medfört några beskattningskonsekvenser för ägare av bolagen.

Diarienummer
114-08/D
Meddelandedatum
2009-03-04
Lagrum
  • 23 kap. 2 och 11 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A och B
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Omstruktureringen medför inte några beskattningskonsekvenser för vare sig A eller B.

Motivering

X AB, som är moderbolag för en (...) koncern som marknadsför (...), är ett familjeföretag (...). Huvuddelägare i X AB är nu A med ett aktieinnehav som motsvarar drygt 51 procent av rösterna i bolaget. A:s två syskon äger aktieposter om drygt 5 respektive 15 procent av rösterna. Härutöver äger deras mor och barn aktieposter av varierande storlek. För B, som är son till A, uppgår aktieposten till drygt 5 procent.

Utöver de av familjemedlemmarna direktägda aktierna i X AB äger Y AB en aktiepost om [drygt 7] procent av rösterna i bolaget. Y AB är ett dotterbolag till Z AB som i sin tur ägs av A och hans syskon till nästan lika delar.

Aktierna i fråga utgör kvalificerade andelar för samtliga familjemedlemmar.

Avsikten är att genomföra en omstrukturering av ägandet i X AB för att uppnå att samtliga aktier i bolaget blir direktägda av familjemedlemmarna. Det ska ske på så sätt att Y AB:s aktier i X AB, som är näringsbetingade andelar, dras in mot en ersättning understigande aktiernas marknadsvärde. I anslutning härtill företas en fondemission i X AB med belopp motsvarande de indragna aktiernas del av aktiekapitalet. Detta för att aktiekapitalet ska uppgå till samma belopp som före aktieindragningen.

Frågorna i ansökan är om omstruktureringen medför beskattning av B som för inkomst av tjänst eller kapital och av A som för utdelning.

Skatteverket anser att omstruktureringen kan ske utan någon beskattning av sökandena.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Indragningen av Y AB:s aktier i X AB är att betrakta som en avyttring av dessa aktier till underpris till X AB. Med stöd av 23 kap. 2 § andra stycket andra meningen inkomstskattelagen (1999:1229) omfattas överlåtelsen av undantagen i kapitlets 11 §. Att en fondemission företas för att återställa aktiekapitalet i X AB till den nivå som förelåg före den aktuella aktieindragningen föranleder inte någon annan bedömning. Det innebär att frågorna ska besvaras nekande.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Tottie

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen