Överlåtelse till underpris

Vid donation av kontanta medel till etablerad välgörenhetsorganisation har aktieägare i överförande bolag utdelningsbeskattats för den del av det överförda beloppet som svarar mot hans ägarandel i bolaget.

Diarienummer
59-08/D
Meddelandedatum
2009-02-06
Lagrum
  • 23 kap. inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

A ska som utdelning ta upp ett belopp motsvarande den del av överföringen som belöper på hans ägarandel i X AB (X).

Motivering

Tillsammans med fyra andra medlemmar av familjen A äger A aktierna i fåmansföretaget X. Varje delägare har lika stor andel. Som ett led i att verksamheten i bolaget ska bedrivas så etiskt korrekt som möjligt avser bolaget att i enlighet med 17 kap. 5 § aktiebolagslagen (2005:551) donera (överföra) en viss del (10 procent) av sin vinst till organisationer som tillgodoser välgörande ändamål [...].

Frågan i ärendet är om en sådan överföring, som ska ske i form av kontanta medel, medför utdelningsbeskattning av A eller på annat sätt innebär beskattningskonsekvenser för honom som aktieägare i X.

Skatteverket anser att överföringen föranleder utdelningsbeskattning.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Av praxis (RÅ 2007 not. 161) framgår att en fåmansaktiebolagsägare ska utdelningsbeskattas för en inte affärsmässigt motiverad förmögenhetsöverföring från bolaget till annan, om överföringen inte är en underprisöverlåtelse enligt 23 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Det framgår vidare att utdelningsbeskattning även ska ske om förmögenhetsöverföringen består av kontanter.

Med hänsyn till det anförda ska A som utdelning ta upp den del av det överförda beloppet som svarar mot hans ägarandel i X.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Diurson, Gäverth, Påhlsson, Werkell
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Palmstierna

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen