Specialbyggnad, skattskyldighet

Skattskyldighet för bolag som driver djurpark på vilken finns en skattefri specialbyggnad som används i djurparksverksamheten

Diarienummer
50-08/D
Meddelandedatum
2009-01-13
Lagrum
  • 7 kap. 21 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

X AB är skattskyldigt för djurparkens resultat till den del det överstiger värdet av användningen av den egna fastigheten i verksamheten minskat med faktiska utgifter för användningen.

Beslut

Ansökan avvisas till den del den inte besvarats genom beskedet.

Motivering

Förhandsbeskedet
Enligt 7 kap. 21 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, är ägare av en sådan fastighet som avses i 3 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152), FTL, inte skattskyldig för inkomst från sådan användning av fastigheten som gör att byggnaden enligt 2 kap. 2 § FTL ska anses som annan specialbyggnad än kommunikationsbyggnad, distributionsbyggnad eller reningsanläggning.

X AB äger fastigheten (...) i (...) kommun. På fastigheten finns en [djur]park där besökare mot entréavgift på egen hand via gångvägar inom området kan studera (...) vilda djur. [På fastigheten finns en byggnad som] är indelad som kulturbyggnad, dvs. som annan specialbyggnad än kommunikationsbyggnad, distributionsbyggnad eller reningsanläggning, enligt 2 kap. 2 § FTL. Bolaget vill ha besked om hur intäkterna från entréavgifterna ska behandlas vid inkomstbeskattningen mot bakgrund av regleringen i 7 kap. 21 § första stycket IL. Bolagets uppfattning är att entréavgifterna utgör inkomst från användning av själva fastigheten som sådan och att de därmed är skattebefriade i sin helhet.

Skatteverket anser att endast den delen av den samlade inkomsten som är avsedd att täcka utgifter för hyresvärdet på fastigheten är skattebefriad.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Regeringsrätten har i avgörandet RÅ 2005 ref. 9 tagit ställning till ett liknande fall. Två läkare ägde en fastighet där de bedrev vårdverksamhet. Fastigheten uppfyllde förutsättningarna enligt 7 kap. 21 § första stycket IL för att läkarna inte skulle vara skattskyldiga för inkomst från användningen av fastigheten som medförde att byggnaden ifråga hänförts till vårdbyggnad. De ansågs skattskyldiga för resultatet i vårdverksamheten till den del det översteg värdet av användningen av fastigheten i verksamheten minskat med faktiska utgifter för användningen.

Motsvarande verksamhet i förevarande fall är den av X AB bedrivna djurparken. Av rättsfallet följer att endast den del av resultatet av verksamheten som uppkommer på grund av att den egna fastigheten hyresfritt kan användas i verksamheten ska undantas från inkomstbeskattning. I konsekvens härmed är utgifterna i denna skattefria del av verksamheten inte avdragsgilla. Vid sådant förhållande måste en uppdelning ske av resultatet i förhållande till vad som är att hänföra till den ena eller andra verksamhetsdelen. Inkomsten i den skattefria delen av verksamheten får anses motsvara ett uppskattat marknadsmässigt hyresvärde minskat med de utgifter som belöper på användningen av betongbyggnaden. Kvarvarande del motsvaras av den skattepliktiga delen av djurparksverksverksamheten.

[Beslut]

För det fall den aktuella inkomsten inte anses vara skattefri i sin helhet har X AB begärt att få besked om hur den skattefria delen ska beräknas. Skatterättsnämnden anser att hur den skattefria delen av inkomsten närmare ska beräknas är en utredningsfråga som — utöver vad som följer av det lämnade beskedet — bör hanteras inom den ordinarie taxeringsprocessen.

(...)

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Jönsson, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Gilbe
Föredragande: Grotander 

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen