Utflyttning, väsentlig anknytning

Förvärv av bostadsrättslägenhet för fritidsändamål och en vuxen sons återbosättning i Sverige har inte ansetts medföra väsentlig anknytning hit.

Diarienummer
139-08/D
Meddelandedatum
2009-02-05
Lagrum
  • 3 kap. 3 § första stycket 3 och 7 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
X
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Enbart den omständigheten att familjen förvärvar en bostadsrättslägenhet i Sverige innebär inte att X ska anses obegränsat skattskyldig här på grund av väsentlig anknytning hit enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 jämfört med 7 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Motivering

X är sedan fem år tillbaka bosatt [utomlands] tillsammans med sin familj. Ansökan vilar på förutsättningen att han inte har någon väsentlig anknytning till Sverige. Familjen avser nu att förvärva en bostadsrättslägenhet i Sverige i storleksordningen tre rum och kök som de ska använda som fritidsbostad i stället för det fritidshus de sålde år 2006. X vill veta om han genom ett sådant förvärv får väsentlig anknytning hit och om det spelar någon roll om han själv, hans hustru Y eller de båda tillsammans förvärvar bostadsrätten.

Skatterättsnämnden anser i likhet med Skatteverket att den anknytning till Sverige som förvärvet av en bostadsrättslägenhet innebär inte medför att X får en sådan väsentlig anknytning hit som avses i de i beskedet nämnda bestämmelserna. Den omständigheten att en vuxen son kan komma att studera vid ett universitet i Sverige saknar betydelse för bedömningen.
 
 Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Gilbe
Föredragande: Grotander

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen