Tomtrörelse

Fråga om kvalificerad eller enkel tomtrörelse när avyttringar avser fastigheter för vilka detaljplan utarbetats efter förvärvet av dem. 

Diarienummer
81-10/D
Meddelandedatum
2010-12-21
Lagrum
  • 27 kap. 9-12 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Vid försäljning av andelen i fastigheterna enligt alternativen a-c i ansökan ska beskattning ske i inkomstslaget kapital. Om alternativ d aktualiseras ska beskattning ske i inkomstslaget näringsverksamhet såsom för enkel tomtrörelse fr.o.m. försäljningen av den femtonde tomten.

Motivering

A äger tillsammans med [...] andra personer, och i lika delar, fastigheterna F1 och F2 i N kommun.

Det av dem samägda bolaget Z AB förvärvade fastigheterna [visst år] för (...) kr. För området där fastigheterna är belägna fanns sedan [fyra år dessförinnan] en av kommunen antagen översiktsplan. [Året efter förvärvet] ingick bolaget ett fyraårigt samarbetsavtal med ett externt byggbolag om att byggbolaget skulle försöka förmå kommunen att inleda ett planförfarande för området. Detta misslyckades dock. I anledning härav gjordes bedömningen att någon byggnation inom området inte skulle tillåtas. Delägarna valde att köpa ut fastigheterna från bolaget [fyra år efter bolagets förvärv av dem]. Det sammanlagda priset för fastigheterna vid utköpet uppgick till [något över anskaffningspriset].

Kommunen påbörjade [åtta år efter utköpet] framtagandet av en fördjupad översiktsplan för området som kan förväntas leda fram till en detaljplan som möjliggör nybyggnationer av bostäder inom området. För de två i ärendet aktuella fastigheterna kan detaljplanen komma att tillåta att ett antal nya tomter för bebyggelse bildas.

Avsikten är att fastigheterna ska avyttras till ett externt byggföretag för exploatering i enlighet med detaljplanen. Det kan dock inte uteslutas, beroende på hur etappindelningen blir, att överlåtelsen sker i två steg och då alternativt till två olika köpare. Någon tomtavyttring har tidigare inte skett från fastigheterna.

Var och en av de (...) delägarna har i egna ansökningar hemställt om att förhandsbesked lämnas på följande likalydande fråga. Kommer försäljningen av fastigheterna att hos delägaren beskattas i inkomstslaget kapital eller i inkomstslaget näringsverksamhet enligt reglerna för tomtrörelse i 27 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL, om försäljningen sker, a) innan detaljplan antagits för området, b) efter att detaljplan antagits och vunnit laga kraft, men innan fastighetsbildning genomförts eller tomtindelning fastställts genom fastighetsplan, c) efter att detaljplan och fastighetsplan antagits, eller d) efter att detaljplan antagits och fastighetsbildning genomförts. 

A anser att i samtliga alternativ ska beskattning ske i inkomstslaget kapital.

Skatteverket anser att vid en försäljning enligt alternativen a och b ska beskattning ske i inkomstslaget kapital medan det för alternativen c och d ska ske en beskattning enligt vad som följer av reglerna om en enkel tomtrörelse.

Skatterättsnämndens bedömning

Med tomtrörelse avses enligt 27 kap. 9 § IL näringsverksamhet som består i avyttring av mark för bebyggelse (byggnadstomt). Tomtrörelse kan vara kvalificerad eller enkel. Kvalificerad tomtrörelse förutsätter enligt 10 § att avyttringarna sker från fastigheter som uppenbarligen har förvärvats för att ingå i yrkesmässig markavyttring. Av 11 § framgår att enkel tomtrörelse uppkommer om den skattskyldige under en tioårsperiod har avyttrat minst femton byggnadstomter som kan räknas samman till en tomtrörelse.

Förvärvet av fastigheterna genom utköpet från bolaget [det aktuella året] kan inte anses ha skett under sådana omständigheter eller med sådana avsikter att kvalificerad tomtrörelse föreligger.

Frågan är då om de tilltänkta försäljningarna i något av alternativen kan leda till att enkel tomtrörelse uppkommer. Alternativen a-c avser en försäljning av de två aktuella registerfastigheterna i ett sammanhang och till samma köpare eller möjligen uppdelat på två tillfällen till högst två köpare. Med hänsyn härtill uppkommer ingen enkel tomtrörelse.

Vid alternativ d kommer försäljningen att omfatta inte bara de två aktuella registerfastigheterna utan också ett antal, möjligen [fler än femton], från dem avstyckade och rättsligen bildade tomter avsedda att bebyggas. Vid beräkningen av antalet avyttrade byggnadstomter ska då envar av dem räknas med. Detta även om de avyttras samtidigt till en och samma köpare (jfr prop. 1967:153 s. 150 och 27 kap. 16 § IL, särskilt tredje stycket första meningen, om slutavveckling av lagret i en enkel tomtrörelse när detaljplan föreligger). 

Sammanfattningsvis finner Skatterättsnämnden att beskattning av A ska ske i inkomstslaget kapital vid försäljning av hans andelar i fastigheterna enligt något av alternativen a-c. Sker försäljningen enligt alternativ d aktualiseras beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet enligt vad som gäller för enkel tomtrörelse. 

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Bengtsson, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Tottie

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen