Underprisöverlåtelse

Underprisöverlåtelse i den mening som avses i 23 kap. 3 § IL har ansetts föreligga vid uppdelning av ägande i en koncern genom överlåtelse till nybildade bolag. Förfarandet har därför inte medfört någon tjänstebeskattning för delägarna.

Diarienummer
90-10/D
Meddelandedatum
2010-12-21
Lagrum
  • 23 kap. 2-3 och 11 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A och X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Det avsedda förfarandet föranleder inte någon inkomstbeskattning för sökandena.

Motivering

X AB ägs av tolv fysiska personer. A är en av dessa. X AB har åtta helägda dotterbolag. B AB, C AB och D AB bedriver verksamhet i [stad 1]. E AB är verksamt i [stad 2]. F AB bedriver verksamhet i [stad 3]medan G AB bedriver verksamhet i [stad 4]. Övriga dotterbolag är H AB och I AB.

Delägarna är verksamma i betydande omfattning i något av dotterbolagen varför deras aktier i X AB utgör kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Avsikten är att ägandet i koncernen ska omstruktureras så att de fyra (...) som är verksamma i [stad 2] blir ägare till E AB medan de fyra (...) som är verksamma i [stad 1] blir ägare till B AB. De två delägare som arbetar i [stad 3] och [stad 4] ska bli ägare till F AB. Omstruktureringen avses göras i huvudsak enligt följande.

Två av delägarna i X AB överlåter sina aktier till övriga delägare. Alternativt löses deras aktier in.

Samtliga tillgångar i C AB och D AB överlåts till B AB till underpris. All personal anställs i B AB. Därefter likvideras C AB och D AB.

Kvarvarande delägare i X AB förvärvar därefter nya aktiebolag enligt följande. De fyra delägare som är verksamma i [stad 2] förvärvar Nya E AB och de fyra delägare som är verksamma i [stad 1] förvärvar Nya B AB. De två delägare som är verksamma i [stad 3] och [stad 4] förvärvar Nya F AB.

X AB tillskjuter sedan sitt kapital till dotterbolagen B AB, E AB och F AB. Tillskotten fördelas i förhållande till delägarnas andel av aktierna i moderbolaget och innebär inte någon förmögenhetsöverföring dem emellan. Därefter överlåter X AB sina aktier i dotterbolagen E AB, B AB och F AB till respektive "Nya" bolag för ett pris som understiger marknadsvärdet. Som förutsättning ges att skalbolagsbeskattning enligt 25 a kap. 9 § IL inte aktualiseras.

Samtliga delägare i de nya bolagen kommer att vara aktivt verksamma (...) i de förvärvade bolagen B AB, E AB och F AB vilket innebär att aktierna i de nya bolagen blir kvalificerade enligt 57 kap. 4 § IL.

A och X AB vill veta om X AB:s underprisförsäljning av aktierna i B AB till Nya B AB medför någon tjänste- eller utdelningsbeskattning för A eller någon beskattning av X AB (frågorna 1, 2 och 3).

Skatteverkets och sökandenas bedömning är att transaktionerna inte medför någon inkomstbeskattning.

Skatterättsnämndens bedömning

Eftersom överlåtelsen av andelarna i B AB till Nya B AB avser näringsbetingade andelar och någon skalbolagsbeskattning enligt förutsättningarna inte är aktuell, medför överlåtelsen inte någon uttagsbeskattning för X AB.

Bestämmelserna om underprisöverlåtelser ska enligt 23 kap. 2 § andra stycket IL inte tillämpas om en kapitalvinst vid en avyttring är skattefri enligt bestämmelserna i25 a kap. Kapitlets 11 och 12 §§ ska dock tillämpas när en näringsbetingad andel överlåts utan ersättning eller mot ersättning som understiger marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt motiverat. Enligt 23 kap. 11 § första stycket första meningen ska vid en överlåtelse av tillgångar mellan företag i ett fall som det förevarande inte någon som direkt eller indirekt äger del i det överlåtande företaget ta upp skillnaden mellan marknadsvärdet och ersättningen som utdelning. Av bestämmelsen följer att någon utdelningsbeskattning inte aktualiseras för A vid aktieöverlåtelsen av B AB till Nya B AB.

Vidare framgår av 23 kap. 11 § första stycket andra meningen 2 IL att överlåtelsen inte heller ska medföra att mellanskillnaden tas upp i inkomstslaget tjänst av den som äger en kvalificerad andel i det förvärvande företaget. För att bestämmelsen ska bli tillämplig krävs vidare att överlåtelsen är en underprisöverlåtelse enligt 23 kap. 3 §. Om underpriset motsvaras av en arbetsinsats eller annat sidovederlag kan emellertid en underprisöverlåtelse inte anses föreligga (jfr RÅ 2008 ref. 52).

Enligt Skatterättsnämndens mening finns det, mot bakgrund av de i ärendet redovisade omständigheterna, inte anledning att ifrågasätta att den aktuella avyttringen sker till underpris i den mening som avses i 23 kap. 3 § IL. Med hänsyn härtill och då A:s aktier i Nya B AB blir kvalificerade andelar i och med förvärvet av B AB och därmed uppfyller villkoret i 23 kap. 18 § finner Skatterättsnämnden att han inte heller ska tjänstebeskattas för skillnaden mellan marknadsvärdet och ersättningen.
 
Beslutande: André, ordf., Svanberg, Bengtsson, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Roupe
Föredragande: Alfreds 

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen