Väsentlig anknytning

Ett drygt 23-procentigt indirekt innehav i ett fåmansföretag har ansetts medföra väsentlig anknytning till Sverige.

Diarienummer
32-10/D
Meddelandedatum
2010-12-21
Lagrum
  • 3 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
X
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

X är obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av väsentlig anknytning hit. Någon väsentlig anknytning kan inte anses föreligga om hans indirekta innehav av aktierna i Y AB (Y) upphör.

Motivering

För att avgöra om en person som tidigare varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit ska, enligt 3 kap. 7 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, beaktas en rad anknytningsfaktorer. Två sådana anknytningsfaktorer är innehav av en bostad här som är inrättad för åretruntbruk och ekonomiskt engagemang här genom innehav av tillgångar som, direkt eller indirekt, ger ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här.

X och hustrun (...) flyttade [utomlands] (...) 2010. Dessförinnan hade den tidigare permanentbostaden i [Sverige] sålts. Utöver X:s svenska medborgarskap består hans anknytningsfaktorer av två fritidsbostäder samt ett indirekt innehav av aktier i Y.

Fritidsbostäderna äger X tillsammans med sin hustru. Den ena är en fastighet på (...) inrättad för åretruntbruk som används sommartid. Den andra är en bostadsrättslägenhet i (...) som används vintertid. De ska årligen tillbringa högst sex veckor i sommarbostaden och fyra veckor i vinterbostaden.

Y är ett konsultföretag som X grundade tillsammans med en annan person (...). Genom det helägda [utländska] bolaget Å äger X [drygt 23] procent av kapital och röster i Y. Tillsammans med en annan andelsägare med ett innehav om (...) procent har han röstmajoriteten i bolaget som följaktligen är ett fåmansföretag.

X överväger att ta utdelning från Å och vill därför ha besked om han ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige (fråga 1). Om svaret på den frågan är jakande vill han veta om svaret ändras ifall han inte har kvar sin andel av bostadsrätten (fråga 2 a), alternativt behåller endast det indirekta innehavet i Y (fråga 2 b) eller enbart sina andelar i de båda fritidsbostäderna (fråga 2 c).

Skatterättsnämndens bedömning

Ägarförhållandena i Y är sådana att X genom sitt drygt 23-procentiga indirekta innehav av aktierna får anses ha ett väsentligt inflytande i bolaget (jfr RÅ 2004 not. 215 och RÅ 2006 ref. 67). Mot den bakgrunden ska han anses ha väsentlig anknytning till Sverige.

Av praxis framgår att enbart ett innehav av en fritidsbostad inte medför väsentlig anknytning hit (RÅ 1992 not. 367). Om X:s ägarinflytande i Y upphör kan den omständigheten att makarna (...) behåller de två fritidsbostäderna inte anses innebära att han har väsentlig anknytning till Sverige.

Frågorna ska besvaras i enlighet med det anförda.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Bengtsson, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Gilbe
Föredragande: Palmstierna

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen