Avdrag för pensionskostnader

Fråga om avdrag kan medges enligt kompletteringsregeln för löpande betalningar av premier enligt pensionsplan.

Diarienummer
79-10/D
Meddelandedatum
2010-11-25
Lagrum
  • 28 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2011-06-01
Mål nr
7489-10

Förhandsbesked

X AB har inte rätt att tillämpa kompletteringsregeln i 28 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Motivering

X AB har anställda som omfattas av (...), ett kollektivavtal om pension m. m. som ingåtts mellan (...) och vissa arbetstagarorganisationer.

Dessa anställda tjänar in rätt till pension, som kommer att utgå i bestämd relation till lön, s.k. förmånsbestämd pension. Bolaget tryggar sina utfästelser genom att löpande betala premier för pensionsförsäkringar enligt avtalet till försäkringsgivaren A AB. Premierna betalas månatligen i samma takt som intjänandet sker.

Premierna för vissa berörda anställda överskrider nivån för högsta möjliga avdrag för tryggande av pensionsutfästelser som anges i huvudregeln i 28 kap. 5 § IL.

Mot denna bakgrund frågar bolaget, som Skatterättsnämnden uppfattar ansökan, om tryggandet av pensionsutfästelserna för dessa anställda kan dras av enligt kompletteringsregeln i 28 kap. 7 § första stycket IL.

Grunden för att tillämpa kompletteringsregeln är enligt bolaget att pensionsutfästelserna är otillräckligt tryggade. Det otillräckliga tryggandet består i att den pensionsrätt som löpande tjänas in av de anställda under varje månad tryggas först i efterhand vid månadens utgång.

Skatteverkets uppfattning är att frågan ska besvaras nekande. Verket anser att en pensionsutfästelse som tryggas allteftersom pensionsrätten tjänas in och i den omfattning som följer av utfästelsen inte kan betecknas som otillräckligt tryggad. En sådan tolkning är enligt verket förenlig med lagtexten och överensstämmer med lagstiftningens syfte som det framgår av förarbetena.

Skatterättsnämndens bedömning

Arbetsgivarens tryggande av utfästelse om pension till en arbetstagare ska dras av som kostnad enligt 28 kap. 3 § IL i den utsträckning som anges i 5—18 §§, om utfästelsen tryggas genom bl.a. betalning av premie för pensionsförsäkring.

I 28 kap. 5 § IL, huvudregeln, sägs att tryggande av sådana pensionsutfästelser som avses i 3 § ska dras av som kostnad. Avdraget får dock inte för någon arbetstagare överstiga 35 procent av lönen och inte heller 10 prisbasbelopp.

Enligt kompletteringsregeln i 28 kap. 7 § första stycket IL ska tryggande av sådana pensionsutfästelser som avses i 3 §, trots vad som sägs i 5 §, dras av som kostnad med ett belopp som motsvarar kostnaden för avtalad pension, om tryggandet föranleds av att ett pensionsavtal ändras vid förtida avgång från anställning eller att ett nytt pensionsavtal ingås i ett sådant fall, eller att pensionsutfästelserna är otillräckligt tryggade.

I förarbetena anges att utgångspunkten för bestämmelserna är att arbetsgivares avdragsrätt för åtaganden som följer av en kollektivavtalsgrundad pensionsplan ska vara begränsad på sätt som framgår av huvudregeln i 28 kap. 5 § IL (prop. 1997/98:146 s.61 f . och s. 65). De särskilda fall för vilka kompletteringsregeln i 7 § första stycket är avsedd är dels när tidigare otillräckligt pensionsskydd ska förbättras (s.k. köpa-ikapp-fall), dels vid förtida avgångar från anställning. Det kan då krävas så stora betalningar av engångskaraktär att huvudregeln i 5 § är otillräcklig (a. prop. s. 67 och 77).

I det aktuella fallet är det fråga om att ta ställning till om ett otillräckligt tryggade är för handen.

Enligt ansökan tryggas pensionsutfästelserna genom betalning av månadspremier för pensionsförsäkring i enlighet med gällande kollektivavtal. Tryggandet för de berörda anställda överstiger gränsen för avdrag enligt 28 kap. 5 § IL. Någon sådan situation som anges i förarbetena som exempel på fall då pensionsskyddet behöver förbättras och som kan aktualisera avdrag enligt 7 § första stycket är det i ärendet inte fråga om.

Bolagets uppfattning är emellertid att ett otillräckligt tryggande enligt 28 kap. 7 § första stycket IL ska anses vara för handen även när en utfästelse enligt ingånget kollektivavtal tryggas vid utgången av varje månad under vilken intjänandet skett, om gränsen för avdrag enligt 5 § överskrids.

Både lagstiftningens uppbyggnad och uttalanden i förarbetena talar emot en sådan tolkning av bestämmelsen eftersom det skulle leda till att avdragsbegränsningen i 28 kap. 5 § IL skulle sakna betydelse i fall som det aktuella.

Mot bakgrund av det anförda finner Skatterättsnämnden att tryggandet inte är att anse som otillräckligt i den mening som uttrycket har i 28 kap. 7 § första stycket IL.

Ansökan avvisas i denna del i den mån den inte har besvarats.

Övriga frågor förfaller eftersom de ställts under förutsättning att den nu behandlade frågan besvaras jakande.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Bengtsson, Dahlberg, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Gilbe 

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen