Marksamfällighet - utträde

Ersättning vid utträde ur marksamfällighet genom fastighetsreglering beskattas enligt reglerna i 45 kap. 5 § inkomstskattelagen.

Diarienummer
16-10/D
Meddelandedatum
2010-12-03
Lagrum
  • 6 kap. 6 § och 45 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A och X
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

A ska beskattas enligt 45 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, om han enligt beslut vid fastighetsregleringen får ett belopp som överstiger 5 000 kr. Om fastighetsregleringen i stället resulterar i att han ska betala ett motsvarande belopp till X samfällighetsförening ska föreningen beskattas enligt samma lagrum.

Motivering

Bakgrund

Y är en marksamfällighet som har fastighetsbeteckningen (...). Samfälligheten omfattar en areal på drygt (...). X samfällighetsförening är bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter för att förvalta marksamfälligheten.

De fastigheter från vilka mark har avsatts till marksamfälligheten har del i den efter vissa andelstal. A är som ägare till en av dessa fastigheter, (...), delägare i marksamfälligheten och medlem i samfällighetsföreningen med en andel som uppgår till lite drygt (...) procent.

Avsikten är att A ska utträda ur samfälligheten. Det ska ske genom fastighetsreglering enligt 5 kap. fastighetsbildningslagen (1970:988) varvid mark, i utbyte mot andelen, överförs från samfälligheten till den av A ägda fastigheten.

Beroende på värderingen kan A, eller samfällighetsföreningen, komma att till den andre parten dessutom utge en kontant ersättning överstigande 5 000 kr för att utjämna en skillnad i värden.

Frågorna och parternas inställning

Sökandena vill veta om marköverföringen ska beskattas hos samfällighetsföreningen (fråga 1 a ) eller hos A (fråga 1 b). Som förutsättning gäller att A i enlighet med beslut vid fastighetsregleringen får en kontant ersättning från samfällighetsföreningen som överstiger 5 000 kr.

För alternativet att A betalar en ersättning till samfällighetsföreningen som överstiger 5 000 kr ställs motsvarande frågor (frågorna 2 a och 2 b).

Genom fråga 3 vill sökandena få bekräftat att reglerna i 45 kap. 5 § IL är tillämpliga i de situationer som omfattas av frågorna 1 och 2.

Sökandenas uppfattning är att frågorna ska besvaras enligt följande. A ska beskattas enligt 45 kap. 5 § IL om han får en ersättning som överstiger 5 000 kr. För alternativet att A betalar en ersättning som överstiger 5 000 kr ska i stället för samfällighetsföreningen kvarvarande delägare i föreningen beskattas. Anledningen är enligt sökandena att den skattskyldighet för samfälligheter som föreskrivs i 6 kap. 6 § första stycket IL gäller endast för inkomster som hänför sig förvaltningen av samfälligheten och därmed inte överlåtelser av det aktuella slaget.

Skatteverket anser att den som får kontant ersättning ska beskattas för den enligt 45 kap. 5 § IL till den del den överstiger 5 000 kr, alltså för fråga 1 A och för fråga 2 samfällighetsföreningen.

Skatterättsnämndens bedömning

Enligt 45 kap. 5 § IL ska överföring av mark eller andel i samfällighet genom fastighetsreglering enligt 5 kap. fastighetsbildningslagen (1970:988) och uppdelning i lotter genom klyvning enligt 11 kap. samma lag anses som avyttring av fastighet om överföringen eller uppdelningen sker helt eller delvis mot kontant ersättning. Överstiger den kontanta ersättningen 5 000 kr ska kapitalvinst, beräknad på visst sätt, tas upp.

Härav följer att A ska beskattas om han får ett belopp som överstiger 5 000 kr.

Av ansökan framgår att marksamfälligheten i fråga är en särskild taxeringsenhet. Enligt 6 kap. 6 § första stycket IL är en samfällighetsförening, som den i ärendet, som har bildats för att förvalta en sådan samfällighet skattskyldig för samfällighetens alla inkomster (se RÅ83 Aa 208, RÅ84 Aa 36 och RÅ 1998 not. 250).

Samfällighetsföreningen anses också i övrigt vid beskattningen som fastighetsägare i fråga om den förvaltade samfälligheten, jfr 2 kap. 7 § IL och 1 kap. 5 § första stycket e fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Det betyder att samfällighetsföreningen är skattskyldig även för ersättning för avyttrad mark. Att ersättningen kommer från en delägare och hänför sig till mark som återgår till denne saknar betydelse för bedömningen.

Det anförda leder till att samfällighetsföreningen och inte de enskilda delägarna ska beskattas om fastighetsregleringen resulterar i att samfällighetsföreningen får ett belopp som överstiger 5 000 kr.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Bengtsson, Dahlberg, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Tottie

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen