Utdelningsrätt

Tillskott till eget bolag av rätt till aktieutdelning medför ej beskattning av aktieägaren.

Diarienummer
121-10/D
Meddelandedatum
2010-12-16
Lagrum
  • 42 kap. 12 § och 53 kap. inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

A ska inte ta upp utdelningen.

Motivering

A äger samtliga aktier i X  AB. Aktierna är kvalificerade enligt 57 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL, på grund av hans verksamhet i koncernen. X  AB har ett dotterbolag, i ansökan benämnt Y  AB. Aktieinnehavet i det senare bolaget uppgår till ... procent men kommer vid den för förhandsbeskedet relevanta tidpunkten att omfatta samtliga aktier. Verksamheten i Y  AB har hittills varit förlustbringande och krävt stora kapitaltillskott.

A äger även aktier i ett marknadsnoterat bolag, Z AB. Han avser att överlåta sin rätt till utdelning på vissa av dessa till Y  AB avseende utdelning som förväntas lämnas under åren 2011-2014. Överlåtelsen ska ske utan motprestation och innan beslut om utdelning fattats.

A frågar om han ska beskattas för utdelning på de aktier för vilka han överlåtit utdelningsrätten och om lagen (1995:575) mot skatteflykt (skatteflyktslagen) kan bli tillämplig.

Parterna är ense om att A inte ska beskattas.

Skatterättsnämndens bedömning

Utdelning på aktier ska enligt 41 kap. 8 § IL tas upp som intäkt det beskattningsår då den kan disponeras. Av 42 kap. 12 § framgår att utdelning ska tas upp av den som har rätt till utdelningen när den kan disponeras. 

I fråga om överlåtelser genom gåva av rätten till utdelning har i praxis med tillämpning av sistnämnda bestämmelse slagits fast att en aktieägare inte ska beskattas för utdelning när det vid det tillfälle den kan disponeras står klart att aktieägaren gett bort sin rätt till utdelningen (RÅ 2006 ref. 45 och RÅ 2009 ref. 68).

Den nu aktuella överlåtelsen skiljer sig från dessa fall genom att det inte är fråga om en gåva utan snarare ett aktieägartillskott.

Av 42 kap. 12 § IL kan emellertid inte utläsas att frågan om hur utdelningsrätten har förvärvats har någon betydelse för bestämmelsens tillämpning, jfr kapitlets 13 §. Vidare finns i 53 kap. IL bestämmelser om överlåtelser av tillgångar till underpris från, som i det här fallet, en fysisk person till ett företag som överlåtaren (indirekt) är delägare i. Till grund för regleringen ligger att ett sådant tillskott inte ska behandlas som en avyttring till marknadsvärde.

Med hänsyn härtill saknas enligt Skatterättsnämndens uppfattning anledning att avvika från praxis.

Det betyder sammanfattningsvis att Y  AB, och inte A, ska beskattas för ifrågavarande utdelning.

Skatterättsnämnden finner vidare att skatteflyktslagen inte är tillämplig på förfarandet varför någon beskattning av A inte heller kan ske på den grunden.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Bengtsson, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Roupe
Föredragande: Nyberg 

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen