Byggnadsrörelse

Ett förvärv av en fastighet i Singapore har ansetts uppenbarligen helt sakna samband med i Sverige bedriven byggnadsrörelse.                                                             Skatteavtalet mellan Sverige och Singapore har inte ansetts tillämpligt vid en försäljning av aktier i ett bolag med hemvist på Cypern vilket i sin tur äger en fastighet i Singapore. I stället ska skatteavtalet mellan Sverige och Cypern tillämpas.

Diarienummer
23-10/D
Meddelandedatum
2010-11-04
Lagrum
  • 27 kap. 4-6 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
  • Lagen (1989:686) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern
  • Lagen (1991:1886) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Singapore
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Beslut
Avgörandedatum
2011-05-25
Mål nr
7136-10

Förhandsbesked

Fråga 1

A:s andelar i X blir inte lagerandelar enligt 27 kap. 6 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, på grund av att X förvärvar en fastighet i Singapore.

Fråga 2

Skatteavtalet enligt lagen (1991:1886) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Singapore är inte tillämpligt på den kapitalvinst som uppkommer om A därefter säljer andelarna i X .

Motivering

Bakgrund

A är bosatt i Sverige och har under många år bedrivit byggnadsrörelse i såväl aktiebolag som enskild firma. Han omfattas därför av reglerna om byggnadsrörelse i 27 kap. IL. Verksamheten har uteslutande bedrivits i [svensk stad]. Han har även, direkt och indirekt, ägt fastigheter belägna i [samma stad].

Vidare äger A samtliga andelar i det cypriotiska bolaget X . X:s verksamhet består i att förvalta medel som härrör från försäljning av aktier i ett fastighetsförvaltande dotterbolag. Kapitalet är för närvarande placerat i räntebärande tillgångar.

A överväger att låta X förvärva en fastighet i Singapore. Han avser därefter att överlåta andelarna i X till en fastighetsfond i [land].

En ytterligare förutsättning för ansökan är att A:s andelar i X genom fastighetsförvärvet blir att betrakta som lagertillgångar i byggnadsrörelsen enligt 27 kap. 6 § IL jämförd med 4 § om inte undantagsregeln i 5 § 2 är tillämplig. Enligt den senare bestämmelsen gäller huvudregeln inte om förvärvet av fastigheten i Singapore uppenbarligen helt saknar samband med byggnadsrörelsen.

Frågorna och parternas inställning

A vill veta om andelarna i X utgör lagertillgångar om X förvärvar en fastighet i Singapore (fråga 1). Beroende på svaret på fråga 1 vill han vidare veta om artikel III (inkomst av rörelse) eller artikel X (realisationsvinst) i skatteavtalet mellan Sverige och Singapore är tillämplig på den kapitalvinst som uppkommer vid en försäljning av andelarna i X (fråga 2). Att bolaget är registrerat på Cypern innebär enligt honom inte att något annat skatteavtal skulle vara tillämpligt.

Skatteverket anser att andelarna inte blir lagertillgångar och att kapitalvinsten inte ska beskattas i Sverige om huvuddelen av X:s tillgångar utgörs av fastigheten.

Skatterättsnämndens bedömning

Fråga 1

Eftersom A ska anses bedriva byggnadsrörelse kommer en fastighet som förvärvas av honom genom ett oneröst fång att bli en lagertillgång. Om förvärvet görs av ett av A ägt bolag kan enligt 27 kap. 6 § IL i stället andelarna bli lagertillgångar för honom. Detta gäller dock inte om fastighetsförvärvet uppenbarligen helt saknar samband med byggnadsrörelsen.

Av förarbetena framgår att det vid tillämpning av denna undantagsbestämmelse ska tas hänsyn till samtliga föreliggande omständigheter. Stor vikt bör därvid t.ex. läggas vid den lokala och funktionella anknytning som kan finnas mellan fastighetsförvärvet och byggnadsrörelsen. En byggmästare som på entreprenad uppför småhus inom ett lokalt begränsat område bör exempelvis kunna ha möjlighet att som kapitalplacering köpa en hyres- eller kontorsfastighet på annan ort utan att fastigheten anses smittad av byggnadsrörelsen (prop. 1980/81:68 s. 155).

Med hänsyn till att A uteslutande bedrivit byggnadsrörelse i [svensk stad] finner Skatterättsnämnden att ett förvärv av en fastighet i Singapore uppenbarligen helt saknar samband med byggnadsrörelsen (jfr RÅ 1984 Aa 46 och RÅ 1990 not. 94). Det betyder att förvärvet av fastigheten inte leder till att andelarna i X blir lagertillgångar för A.

Fråga 2

A:s fråga ställs utifrån uppfattningen att skatteavtalet mellan Sverige och Singapore ska tillämpas i den aktuella situationen eftersom fastigheten ifråga är belägen i Singapore.

En internationell dubbelbeskattning uppkommer när två stater utövar sin rätt att beskatta samma skattesubjekt för en och samma inkomst.

A är som bosatt i Sverige obegränsat skattskyldig här för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet. Han ska därför beskattas enligt intern svensk rätt för en kapitalvinst vid avyttring av andelarna i X.

Andelarna i X har anknytning till Cypern genom att X har sitt hemvist där. Frågan kan därför ställas huruvida en tillämpning av skatteavtalet enligt lagen (1989:686) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern innebär ett åtagande från svensk sida att helt eller delvis avstå från skatteanspråket. Av artikel 13 punkt 4 i skatteavtalet framgår att så inte är fallet. Kapitalvinsten beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist, dvs. i Sverige.

En anknytning till Singapore som innebär att skatteavtalet mellan Sverige och Singapore aktualiseras föreligger inte. Den omständigheten att X äger en fastighet i Singapore påverkar inte bedömningen.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Alfreds

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen