Byggsmitta

Ett byggnadsrörelsedrivande företags förvärv av andelar i fastighetsförvaltande kommanditbolag har i visst fall ansetts uppenbarligen helt sakna samband med rörelsen.

Diarienummer
80-10/D
Meddelandedatum
2010-10-27
Lagrum
  • 27 kap. 5 § 2 inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Kapitalvinst på andelarna i kommanditbolagen ska inte tas upp.

Motivering

Sökandebolaget har bedrivit byggnadsrörelse genom att i början av 1970-talet på mark som det köpt låtit bygga fem småhus i [en ort], vilka senare sålts, samt under åren 1974-1988 och 1999-2004 gjort samma sak avseende 16 småhus i [en annan ort].

Mellan åren 1980 och 2000 har bolaget (direkt och indirekt genom fastighetsförvaltande kommanditbolag) förvärvat sju bebyggda hyresfastigheter i [den förstnämnda orten] med ett i dagsläget sammanlagt marknadsvärde om  ca 300 mkr.

På hyresfastigheterna har sökandebolaget med anlitande av externa byggnadsfirmor låtit utföra sedvanligt underhåll samt mindre ombyggnader på två av dem. Dessa byggnadsfirmor har inte varit involverade i byggnationen av småhusen.

Bolaget frågar om det kan avyttra andelarna i de fastighetsförvaltande kommanditbolagen utan kapitalvinstbeskattning. Parterna är ense om att så kan ske.

Skatterättsnämnden, som utgår från att skalbolagsbeskattning ej aktualiseras, gör följande bedömning.

Bolagets kapitalvinst på näringsbetingade andelar är skattefri enligt 25 a kap. 5 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, jämfört med 3 och3 a §§  i samma kapitel. Detta förutsätter att andelarna inte är lagerandelar.

Eftersom bolaget enligt givna förutsättningar bedrev byggnadsrörelse vid tiden för förvärvet av andelarna i kommanditbolagen är — såvitt nu är i fråga — enligt villkoret i 27 kap. 5 § 2 IL andelarna kapitaltillgångar endast om förvärvet uppenbarligen helt saknade samband med byggnadsrörelsen.

Bolagets byggnadsrörelse har inriktats på uppförande av småhus medan fastighetsförvaltningen avsett hyresfastigheter. Med hänsyn härtill och till vad som i övrigt upplysts om bolagets verksamhet får förvärvet av andelarna anses uppenbarligen helt sakna samband med byggnadsrörelsen (jfr prop. 1980/81:68 s. 150-157, särsk. s. 155, och även RÅ 1984 Aa 46). Bolagets kapitalvinst på omfrågade andelar är därför skattefri.
 
Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Jönsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Roupe 

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen