Pensionskostnader

Fråga om tidpunkten för avdrag för pensionskostnader och behandlingen i samband därmed av den särskilda löneskatten på pensionskostnader.

Diarienummer
158-09/D
Meddelandedatum
2010-10-18
Lagrum
  • 28 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229)
  • Lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2011-04-07
Mål nr
6571-10

Förhandsbesked

Frågorna 1 a , 1 b, 2 och 3

X AB ska dra av betalning av premier för pensionsförsäkringar som baseras på löner som betalats ut under år 2009, under förutsättning att betalningarna avser pensioner som är intjänade under år 2009 och att premierna har betalats senast när bolaget ska ha lämnat sin självdeklaration för inkomsttaxeringen 2010.

Frågorna 4—5

Pensionsförsäkringspremierna ska ingå i beskattningsunderlaget enligt 2 § första stycket lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader, SLPL, för det beskattningsår under vilket premiebetalningen ska dras av. Skatten ska dras av vid inkomsttaxeringen för samma beskattningsår.

Motivering

X AB omfattas av kollektivavtal enligt vilket arbetsgivarens utfästelse om tjänstepensioner till sina anställda tryggas genom betalning av premier för pensionsförsäkringar.

Premier betalas till tre olika bolag, A AB, B AB och C AB. A AB och B AB administrerar kollektivavtalsbunden tjänstepension för företag, försäkrade och försäkringsbolag och ser bl.a. till att inbetalda premier når rätt mottagare. C AB är ett försäkringsbolag. En utgångspunkt för ansökan är att inbetalningen av premier till A AB och B AB utgör premiebetalning i den mening som avses i 28 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Av lämnade förutsättningar framgår vidare att betalningarna för premierna beloppsmässigt inte överskrider "avdragsramarna", att bolagets redovisningsmässiga hantering av pensionskostnaderna sker i enlighet med god redovisningssed och att premierna i samtliga fall är betalda innan inkomstdeklaration för beskattningsåret lämnas.

Frågorna

Ansökan gäller inkomsttaxering och taxering till särskild löneskatt på pensionskostnader avseende taxeringsåret 2010. Syftet är att få klarlagt vid vilken tidpunkt avdrag vid inkomsttaxeringen ska göras för premiebetalningarna, när de ska ingå i beskattningsunderlaget för den särskilda löneskatten och när denna skatt ska dras av vid inkomsttaxeringen.

I samtliga fall är det fråga om löpande premier (förnyelsepremier) för pensionsförsäkringar som beräknats preliminärt. Beroende på att fakturering och betalning av premier kring årsskiften för de olika pensionsförsäkringarna skiljer sig åt har följande frågor ställts.

Betalning till A AB

Under beskattningsåret betalar X AB premier baserade på ett uppskattat löneunderlag för sina anställda. Den sista betalningen det aktuella året görs i slutet av december 2009. Efter årets utgång görs en avstämning mot de lönesummor som X AB faktiskt har betalat under året varvid en kompletterande premiebetalning kan behöva göras.

X AB frågar, som Skatterättsnämnden uppfattar ansökan, om bolaget vid 2010 års taxering ska dra av betalningar av premier som slutligt bestämts eller preliminärt betalda premier (Fråga1 a ) och om svaret påverkas av om preliminärbetalningarna är högre eller lägre än slutlig betalning (Fråga 1 b).

Betalning till B AB

Frågan gäller om X AB ska dra av betalning av premier vid 2010 års taxering avseende pensioner som tjänats in under år 2009 men där fakturan från B AB betalas i januari 2010 (Fråga 2).

Betalning till C AB

X AB vill vidare veta om bolaget vid 2010 års taxering ska dra av betalning av premier i december 2009 enligt faktura från C AB, där premierna är hänförliga till pensioner som kommer att tjänas in under år 2010 (Fråga 3).

I samtliga fall vill X AB dessutom ha besked om när betalda försäkringspremier till A AB, B AB och C AB ska ingå i beskattningsunderlaget för särskild löneskatt (Fråga 4) och när X AB ska dra av den särskilda löneskatten (Fråga 5),
 
Parternas inställning

X AB anser att rätt till avdrag för premiebetalning föreligger under det beskattningsår då pensionen tjänats in under förutsättning att premierna betalas senast när deklarationen avlämnats (frågorna 1-3). Premiebetalningarna ska ingå i beskattningsunderlaget för särskild löneskatt när de enligt bokföringsmässiga grunder ska bokföras som en kostnad och skatten ska dras av vid samma tidpunkt (frågorna 4-5).

Skatteverkets uppfattning är att X AB vid 2010 års taxering ska dra av preliminärt betalda premier till A AB med ett belopp som inte överstiger de slutliga premierna (frågorna1 aoch b), att avdrag inte ska medges för premieinbetalning till B AB (fråga 2), att avdrag ska medges för betalning av premier till C AB (fråga 3), att premiebetalningarna ska ingå i beskattningsunderlaget för den särskilda löneskatten det beskattningsår under vilket avdrag ska göras vid inkomsttaxeringen samt att avdrag för särskild löneskatt medges för samma beskattningsår (frågorna 4-5).

När det gäller hur frågorna om avdrag vid inkomsttaxeringen ska bedömas skiljer Skatteverket mellan betalningar för engångspremier och betalningar av premier till terminsbetalda pensionsförsäkringar (förnyelsepremier). I enlighet med "äldre praxis" kan enligt verket avdrag medges för betalningar som skett efter beskattningsårets utgång om det rör betalning av en engångspremie medan betalning av förnyelsepremier ska dras av endast om betalningen görs under beskattningsåret.

Skatterättsnämndens bedömning

Inkomstbeskattningen

Av 28 kap. 3 § IL följer att en arbetsgivares utfästelse om pension till en arbetstagare ska dras av som kostnad i den utsträckning som anges i 5-18 §§ om utfästelsen tryggas genom bl.a. betalning av premie för pensionsförsäkring. I 15 § föreskrivs att arbetsgivarens utgifter för att trygga pensionsutfästelse enligt 3 § genom köp av pensionsförsäkring inte får dras av med högre belopp än premien.

I praxis har godtagits att om arbetsgivaren för ett visst år iklätt sig en förpliktelse mot den anställde att trygga en intjänad pensionsrätt genom att betala premie på en pensionsförsäkring föreligger avdragsrätt för beskattningsåret under förutsättning att en pensionsförsäkring tecknats och premien betalats senast den dag då arbetsgivaren haft att lämna självdeklaration för beskattningsåret (RÅ 1977 ref. 41, RÅ1974 A117, RÅ 1980 1:4; jfr RÅ 1977 ref. 61 med prop. 1967:83 s. 140 och 142 och prop. 1967:84 s. 56).

Sedan dessa mål avgjordes har regleringen av avdragsrätten i samband med en lagändring år 1998 justerats. Beträffande tryggande genom pensionsförsäkring kom ordet "kostnader" för pensionsförsäkring att ersättas av "betalning av premie". Förarbetena till lagändringen och de ändringar som gjordes när bestämmelserna flyttades till inkomstskattelagen tyder inte på att någon saklig ändring av gällande rätt var avsedd (jfr prop. 1997/98: 146 s. 66 och prop. 1999/2000: 2 del 2 s. 356 och 359).

Med hänsyn härtill och då inte heller senare praxis kan anses ha inneburit någon förändring av rättsläget finner Skatterättsnämnden att X AB för under år 2009 intjänad pensionsrätt ska dra av premier som betalas senast den dag bolaget ska lämna självdeklaration avseende 2010 års inkomsttaxering. Någon anledning att behandla s.k. förnyelsepremier på annat sätt föreligger inte. Högre belopp än vad som motsvarar den slutliga premien ska dock inte dras av.

För överskjutande belopp får inbetalningen, i den mån pensionen då är intjänad och övriga förutsättningar i 28 kap. IL är uppfyllda, ses som ett förtida tryggande avseende beskattningsåret 2010 (jfr RÅ 2007 ref. 47). Frågorna 1-3 besvaras i enlighet härmed.

Särskild löneskatt på pensionskostnader, m.m.  

Enligt 1 § SLPL ska den som utfäst en tjänstepension betala särskild löneskatt till staten med 24,26 procent av kostnaden för pensionsutfästelsen beräknad enligt 2 §. Beskattningsunderlaget beräknas med beaktande av ett antal i 2 § första stycket angivna plus- och minusposter. I femte stycket i paragrafen anges att beskattningsunderlaget ska beräknas med tillämpning av bokföringsmässiga grunder. I beskattningsunderlaget ingår som en pluspost "avgift för tjänstepensionsförsäkring". Uttrycket får anses ha samma innebörd som det i IL använda "betalning av premie för pensionsförsäkring".

I rättsfallet RÅ 2007 ref. 47, som gällde beskattningskonsekvenser vid förtida överföring av medel till pensionsstiftelse, uttalade Regeringsrätten att vid beräkning av beskattningsunderlaget för särskild löneskatt på pensionskostnader ska endast den del av den på beskattningsåret belöpande avsättningen som motsvarar kostnaden för pensionsutfästelserna för detta år omfattas.

Det får anses innebära att X AB ska betala särskild löneskatt för beskattningsåret 2009 avseende de betalda premier som enligt svaren på frågorna 1—3 anses tryggade under beskattningsåret. För överskjutande belopp ska, i den mån del av premierna motsvarar kostnad för pensionsutfästelser för beskattningsåret 2010, dessa ingå i beskattningsunderlaget för detta beskattningsår.

I 16 kap. 17 § IL stadgas att den särskilda löneskatten ska dras av. Den särskilda löneskatten dras av samma beskattningsår som skatten är hänförlig till (RÅ 2007 not. 98).
 
Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Hellenius, Påhlsson, Sjökvist
Sekreterare: Gilbe
Föredragande: Grotander

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen