Byggnadsrörelse

Ett bolag som färdigställt byggprojekt genom underentreprenörer har ansetts bedriva byggnadsrörelse. Aktierna i bolaget utgjorde därmed kapitaltillgångar för ägarna.

Diarienummer
53-10/D
Meddelandedatum
2010-09-30
Lagrum
  • 27 kap. 4 och 6 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A, B, C och D
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Sökandenas aktier i X AB utgör kapitaltillgångar för dem.

Motivering

[Makarna] A och B äger tillsammans 50 procent av aktierna i X AB. Resterande aktier ägs av [makarna] C och D. Familjerna äger dessutom var sitt byggnadsrörelsedrivande bolag, Y AB respektive Z AB. (...).

För utförande av mindre byggprojekt lämnas anbud genom respektive byggbolag. För större gemensamma uppdrag lämnas anbud genom X AB. X AB har ingen egen personal anställd utan upphandlar nödvändiga byggtjänster för projekten, i huvudsak från Y AB och Z AB.

X AB äger ett antal fastigheter och har alltsedan bolaget bildades [i början av 1990-talet] haft inkomster från såväl bygguppdrag som fastighetsförvaltning. Den övervägande delen av omsättningen har varit hänförlig till inkomsterna från bygguppdragen.

Med anledning av att sökandena avser att avyttra sina aktier i X AB till Z AB vill de veta om aktierna ska betraktas som lagertillgångar i byggnadsrörelse enligt 27 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, eller kapitaltillgångar.

Skatteverket är ense med sökandena om att X AB, förutom fastighetsförvaltning, bedriver byggnadsrörelse och att aktierna i bolaget därmed är att hänföra till kapitaltillgångar.

Skatterättsnämndens bedömning

Med hänsyn till vad som framgår i ärendet om verksamheten i X AB kan bolaget inte betraktas som ett sådant bolag som reglerna om lagerandelar i fastighetsförvaltande bolag i 27 kap. 6 § IL är tillämpliga på. Sökandenas aktier i X AB utgör därmed kapitaltillgångar för dem.
 
Beslutande: André, ordf., Svanberg, Gäverth, Jönsson, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Grotander 

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen