Gåva

Ett förvärv genom nyteckning av aktier till underpris har ansetts vara av benefik karaktär och har därför inte föranlett någon inkomstbeskattning.

Diarienummer
40-10/D
Meddelandedatum
2010-09-22
Lagrum
  • 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
C och F
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Ett förvärv genom nyteckning av aktier till underpris har ansetts vara av benefik karaktär och har därför inte föranlett någon inkomstbeskattning.

Motivering

X AB är moderbolag för en koncern som är inriktad på tillverkning och försäljning av (...). Bolaget domineras ägarmässigt av familjen [namn], dvs. A, grundare av bolaget, hustrun B, barnen C och D med makarna E och F. Deras sammanlagda aktieinnehav uppgår till 62,1 procent av samtliga aktier. Aktierna ägs dels direkt, dels indirekt genom ett av föräldrarna och barnen till lika delar ägt bolag vars dotterbolag, Y AB, innehar 30 procent av aktierna och genom ett av A ägt bolag som innehar 2,5 procent.

Aktieinnehavet är fördelat så att A och B tillsammans äger 17,8 procent av aktierna. C:s innehav uppgår till 14,4 procent (hans hustru E är inte delägare). D och F äger tillsammans 29,9 procent av aktierna. D äger 7,5 procent indirekt medan F direktäger 22,4 procent.

Övriga aktieägare i X AB är G med 20 procent, den (...) trusten H med 17,3 procent, och J med 0,6 procent.

F är verkställande direktör i X AB och tillika koncernchef. C är verkställande direktör i det dotterbolag till X AB som står för (...) procent av omsättningen i koncernen. De har under år 2009 båda haft en månadslön som uppgått till ca 75 000 kr vartill har kommit vissa förmåner.

I syfte att åstadkomma en rättvis aktiefördelning inom familjen avseende de två barnen och deras makar samt för att förbereda ett generationsskifte planeras en omstrukturering av ägandet i X AB. A, som är rådgivare till H, kommer att företräda trusten i samband härmed.

I ett första steg ska X AB lösa in G:s och J:s aktier i bolaget för marknadsvärdet, beräknat till (...) kr per aktie.

Efter inlösen uppgår det direkta och indirekta ägandet i X AB för C:s del till 18,15 procent. F:s andel av aktierna ökar till 28,1 procent och han kommer då att tillsammans med hustrun D äga 37,55 procent. A och B:s gemensamma innehav kommer att uppgå till 22,45 procent.

Därefter ska X AB nyemittera samma antal aktier som lösts in, sammanlagt 34 335 st . Emissionen ska ske till underkurs, (...) kr per aktie. Den ska i huvudsak rikta sig till C som får teckna 27 450 aktier. Vidare ska F teckna 1 750 aktier och Y AB 5 135 aktier.

Till följd av nyemissionen kommer C ensam och D tillsammans med sin make F (vars innehav efter nyemissionen kommer att uppgå till 23,4 procent), vardera att äga 31,67 procent av aktierna i X AB. A och B:s gemensamma innehav kommer att uppgå till 19,36 procent.

C och F vill veta om någon skattepliktig förmån uppkommer för dem med anledning av nyteckningen av aktier till underpris.

Skatteverket anser att frågan ska besvaras nekande.

Skatterättsnämndens bedömning

Enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) är ett förvärv bl.a. genom gåva skattefritt. Av praxis följer emellertid att inkomstbeskattning i inkomstslaget tjänst kan ske när aktieförvärvet kan antas ha sitt ursprung i en arbetsprestation som förvärvaren utför.

Inför nyemissionen har F som en följd av den ovan berörda inlösen av aktier i X AB ett aktieinnehav motsvarande 28,1 procent i bolaget. Han tecknar visserligen nya aktier i X AB till underpris men hans aktieinnehav minskar ändå till 23,4 procent. Med hänsyn härtill kan, enligt Skatterättsnämndens mening, någon skattepliktig förmån till följd av nyteckningen av aktier till underpris inte anses uppkomma för hans del.

Mot bakgrund av lämnade uppgifter finner Skatterättsnämnden vidare att den förmån som C erhåller genom att vid den riktade nyemissionen få teckna aktier till underpris i den avsedda utsträckningen, varigenom övriga andelsägares innehav minskar, i allt väsentligt får anses ha sin grund i föräldrarnas avsikt att de båda barnen, med respektive make ska äga en lika stor del av aktierna i bolaget. Det aktieförvärv till underpris som C gör genom nyemissionen får med hänsyn härtill anses vara av benefik karaktär. Med hänsyn härtill ska inte heller C inkomstbeskattas.
 
Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Hellenius, Påhlsson, Sjökvist
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Alfreds

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen