Kvalificerade andelar, gåva av utdelningsrätt till närstående

Utdelning har hos innehavare av utdelningsrätt beskattats enligt reglerna i 57 kap. IL. Årets gränsbelopp har tillgodoräknats ägaren till den kvalificerade andelen.

Diarienummer
14-10/D
Meddelandedatum
2010-07-01
Lagrum
  • 42 kap. 12 § och 57 kap. inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A, B och C
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2011-05-24
Mål nr
4345-10

Förhandsbesked

Frågorna 1 och 3

A, B och C (sökandena) ska för den utdelning de mottar från X AB beskattas enligt reglerna i 57 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Fråga 2

Årets gränsbelopp tillgodoräknas A.

Beslut

Fråga 4 avvisas.

Motivering

Bakgrund

A äger samtliga aktier i X AB. Aktierna är kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § IL.

Han avser att under ett antal år överlåta sin rätt till utdelning på aktierna till sina två myndiga barn, B och C. I den mån gåvor aktualiseras ett enskilt år ska de avse den utdelning som ordinarie bolagsstämma kan komma att fatta beslut om.

Därutöver kan bolaget på en senare extra bolagsstämma under samma år komma att besluta om ytterligare utdelning. Utdelning enligt ett sådant beslut omfattas inte av gåvorna utan tillfaller A.

Sökandena vill veta hur mottagen utdelning ska beskattas (frågorna 1 och 3) och vem, eller vilka, som får tillgodoräkna sig årets gränsbelopp (fråga 2). Vidare vill sökandena ha besked huruvida lagen (1995:575) mot skatteflykt, skatteflyktslagen, är tillämplig på förfarandet (fråga 4).

Skatteverket anser att barnen ska beskattas för mottagen utdelning och att såväl barnen som A ska beskattas för mottagen utdelning enligt reglerna i 57 kap. IL. Vidare anser Skatteverket att A som aktieägare får tillgodoräkna sig årets gränsbelopp. Om Skatterättsnämnden finner att sökandena inte ska beskattas i enlighet med det anförda anser verket att skatteflyktslagen är tillämplig.

Skatterättsnämndens bedömning

Frågorna 1 och 3

Enligt 42 kap. 12 § IL ska utdelning tas upp av den som har rätt till utdelningen när den kan disponeras. Härav följer enligt praxis att en aktieägare inte kan beskattas med stöd av bestämmelsen när det vid det tillfälle utdelningen kan disponeras står klart att aktieägaren har gett bort sin rätt till den. Det gäller såväl utdelning på aktier i börsnoterade företag som i fåmansföretag och oavsett om gåvogivarens aktier, på vilka utdelningen grundas, är kvalificerade andelar eller inte (RÅ 2006 ref. 45 och 2009 ref. 68).

A ska i enlighet härmed inte beskattas för utdelning som beslutas på ordinarie bolagsstämma i X AB när han har gett bort sin rätt till utdelningen till sina barn B och C. Utdelningen ska i stället tas upp av barnen.

Nästa fråga är hur utdelningen ska beskattas.

I 42 kap. IL regleras vad som ska tas upp och dras av i inkomstslaget kapital. Enligt15 a§ första stycket ska utdelning och kapitalvinst på bl.a. vissa aktier i svenska aktiebolag tas upp till fem sjättedelar. I andra stycket anges att första stycket inte tillämpas om andelarna är kvalificerade.

Bestämmelser om utdelningar på tillgångar och förpliktelser i eller avseende fåmansföretag finns i 57 kap. IL. Utdelning på kvalificerade andelar hos fysiska personer ska enligt 2 § i den omfattning som anges i 20—22 §§ tas upp i inkomstslaget tjänst i stället för i inkomstslaget kapital.

A:s aktier i X AB är kvalificerade andelar. Utdelning på aktierna ska därför beskattas enligt reglerna i 57 kap. IL.

Det innebär att även B och C ska beskattas enligt nämnda bestämmelser för den utdelning från bolaget som de ska ta upp. Bedömningen påverkas inte av att de inte äger aktierna.

Fråga 2

Frågan gäller vem, eller vilka, som får tillgodoräkna sig årets gränsbelopp.

Utdelning på en kvalificerad andel ska enligt 57 kap. 20 § IL tas upp i inkomstslaget tjänst till den del den överstiger gränsbeloppet medan utdelning upp till gränsbeloppet ska tas upp till två tredjedelar i inkomstslaget kapital.

Gränsbeloppet, som enligt 57 kap. 10 § IL beräknas för kvalificerade andelar, är summan av årets gränsbelopp och sparat utdelningsutrymme uppräknat med statslåneräntan ökad med tre procentenheter.

Av 57 kap. 11 § tredje stycket framgår att årets gränsbelopp beräknas vid årets ingång och tillgodoräknas den som äger andelen vid denna tidpunkt.

A äger samtliga andelar i X AB, ett förhållande som enligt förutsättningarna ska bestå. Det betyder att han ska tillgodoräknas årets gränsbelopp.

Den utdelning som B och C ska ta upp till beskattning beskattas därför, i sin helhet, i inkomstslaget tjänst.

Beslutet

För att skatteflyktslagen ska anses tillämplig krävs det bl.a. att förfarandet medför en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige (2 § 1). Handlingarna i ärendet innehåller inte något underlag för en sådan bedömning.

Med hänsyn härtill finner Skatterättsnämnden att frågan inte kan besvaras och att den därför ska avvisas.
 
Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Alfreds

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen