Kvalificerade andelar, gåvogivare behåller rätt till utdelning

Gåvogivare som behåller rätten till utdelning på kvalificerade andelar i samband med att de ges bort ska beskattas för utdelningen enligt reglerna i 57 kap. IL. Gåvogivaren får inte beräkna gränsbelopp på de bortgivna andelarna och inte heller tillgodoräkna sig sparat utdelningsutrymme.

Diarienummer
118-09/D
Meddelandedatum
2010-07-01
Lagrum
  • 42 kap. 12 § och 57 kap. inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Beslut
Avgörandedatum
2011-05-24
Mål nr
4347-10

Förhandsbesked

Frågorna 1 och 2

A ska beskattas för utdelning på de bortgivna aktierna enligt reglerna i 57 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Frågorna 3 och 4

A får inte tillgodoräkna sig sparat utdelningsutrymme eller beräkna gränsbelopp på aktierna ifråga.

Motivering

Bakgrund

X äger [antal] aktier, motsvarande (...) procent av samtliga aktier, i fåmansföretaget X AB. Aktierna är kvalificerade andelar enligt 57 kap. IL. Som ett led i en långsiktig generationsskiftesplanering har hon för avsikt att genom gåva överlåta hälften av aktierna till sina två barn men samtidigt förbehålla sig rätten till avkastning på aktierna under sin livstid. Som Skatterättsnämnden uppfattar ansökan kommer aktierna att vara kvalificerade andelar även efter det att de skänkts till barnen.

Aktierna i X AB, som inte är ett avstämningsbolag, är dokumenterade "med aktiebrev med talong och utdelningskuponger". A kommer att överlämna aktiebreven till gåvotagarna men behåller själv talongerna och utdelningskupongerna.

A vill veta om hon ska beskattas för den utdelning som hon efter fullbordad gåva av aktierna kan komma att få med stöd av de behållna utdelningskupongerna (fråga 1). Hon vill vidare veta om utdelningen i så fall ska beskattas med tillämpning av reglerna i 57 kap. IL (fråga 2) och om hon då får tillgodoräkna sig det sparade utdelningsutrymme som vid gåvotillfället belöper på de bortgivna aktierna (fråga 3) samt det gränsbelopp som därefter beräknas på dem (fråga 4). Slutligen vill hon veta om lagen (1995:575) mot skatteflykt, skatteflyktslagen, är tillämplig på förfarandet (fråga 5).

Skatteverket anser att A ska beskattas för utdelningen och att den beskattningen ska ske enligt reglerna i 57 kap. IL. Vidare anser verket att det är gåvomottagarna och inte A som ska tillgodoräknas såväl sparat utdelningsutrymme som gränsbelopp på aktierna. Om A inte beskattas i enlighet med vad verket anfört anser verket att skatteflyktslagen är tillämplig.

Skatterättsnämndens bedömning

Frågorna 1 och 2

Enligt 42 kap. 12 § IL ska utdelning tas upp av den som har rätt till utdelningen när den kan disponeras. Härav följer enligt praxis att en aktieägare inte kan beskattas med stöd av bestämmelsen när det vid det tillfälle utdelningen kan disponeras står klart att aktieägaren har gett bort sin rätt till den. Det gäller såväl utdelning på aktier i börsnoterade företag som i fåmansföretag och oavsett om gåvogivarens aktier, på vilka utdelningen grundas, är kvalificerade andelar eller inte (RÅ 2006 ref. 45 och 2009 ref. 68).

A har rätt till utdelning på aktierna när den kan disponeras. Hon ska därför ta upp utdelningen till beskattning.

Nästa fråga är hur utdelningen ska beskattas.

I 42 kap. IL regleras vad som ska tas upp och dras av i inkomstslaget kapital. Enligt15 a§ första stycket ska utdelning och kapitalvinst på bl.a. vissa aktier i svenska aktiebolag tas upp till fem sjättedelar. I andra stycket anges att första stycket inte tillämpas om andelarna är kvalificerade.

Bestämmelser om utdelningar på tillgångar och förpliktelser i eller avseende fåmansföretag finns i 57 kap. IL. Utdelning på kvalificerade andelar hos fysiska personer ska enligt 2 § i den omfattning som anges i 20—22 §§ tas upp i inkomstslaget tjänst i stället för i inkomstslaget kapital.

Aktiernas karaktär av kvalificerade andelar kommer att bestå även efter det att gåvan fullbordats. Utdelning på aktierna ska därför beskattas enligt reglerna i 57 kap. IL.

Det innebär att A ska beskattas enligt nämnda bestämmelser för den utdelning från bolaget som hon ska ta upp. Bedömningen påverkas inte av att hon inte längre äger aktierna.

Frågorna 3 och 4

Utdelning på en kvalificerad andel ska enligt 57 kap. 20 § IL tas upp i inkomstslaget tjänst till den del den överstiger gränsbeloppet medan utdelning upp till gränsbeloppet ska tas upp till två tredjedelar i inkomstslaget kapital.

Gränsbeloppet, som enligt 57 kap. 10 § IL beräknas för kvalificerade andelar, är summan av årets gränsbelopp och sparat utdelningsutrymme uppräknat med statslåneräntan ökad med tre procentenheter.

Av 57 kap. 11 § tredje stycket IL framgår att årets gränsbelopp beräknas vid årets ingång och tillgodoräknas den som äger andelen vid denna tidpunkt. Vidare gäller att om en andel förvärvas genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt, inträder förvärvaren i den tidigare ägarens situation i fråga om beräkning av årets gränsbelopp.

I 57 kap. 14 § IL sägs att om en kvalificerad andel övergår till en ny ägare genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt, tar förvärvaren över den tidigare ägarens sparade utdelningsutrymme.

Härav följer att vid förvärv genom gåva av aktier som utgör kvalificerade andelar ska gåvotagaren tillgodoräknas gränsbelopp för gåvoåret och senare år. Dessutom tar gåvotagaren över den tidigare ägarens sparade utdelningsutrymme.

Det innebär att den avkastning som A förbehåller sig på de aktier som hon skänker sina barn i sin helhet kommer att beskattas i inkomstslaget tjänst.

Fråga 5

Med hänsyn till svaren på frågorna 1—4 förfaller frågan.
 
Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Alfreds

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen