Lager- eller kapitaltillgångar?

Fråga om skattemässig karaktär på övertagna aktier och fordringar som lämnats som säkerhet för banks utlåning

Diarienummer
155-09/D
Meddelandedatum
2010-07-06
Lagrum
  • 17 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
Bank AB och Y AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Bank ABs aktier i Y AB, Y ABs aktier i Holdingbolaget, Holdingbolagets aktier i ett (Fastighetsaktiebolag) FAB, Bank ABs fordran på Y AB, Bank ABs fordran på ett FAB och Y ABs fordran på ett FAB utgör kapitaltillgångar.

Holdingbolagets aktier i ett Övertaget Bolag, ett FABs fastighet/er, Bank ABs fordran på ett Övertaget Bolag och Y ABs fordran på ett Övertaget Bolag utgör lagertillgångar.

Motivering

Som en följd av det rådande ekonomiska läget övertar Bank AB panter för att skydda sina fordringar (...) där låntagarna inte kan fullgöra sina förpliktelser. Bank AB avser att låta helägda dotterbolag i flera led inom den egna koncernen ta över bankens panter.

Detta kommer att ske enligt följande.

Det av Bank AB nybildade Y AB ska bilda ett svenskt eller utländskt holdingbolag (Holdingbolaget). Det senare bolaget bildar ett eller flera svenska bolag (FAB).

Panterna består normalt av fastigheter, aktier i fastighetsägande bolag och aktier i andra bolag som direkt eller indirekt bedriver rörelse. Med "Övertagna Bolag" avses bolag vars aktier varit panter för lån som lämnats av Bank AB och som tas över av Holdingbolaget på sätt anges nedan.

Panterna kommer att tas över på något av följande sätt.                                     
 (i) Holdingbolaget eller ett FAB förvärvar panten (aktier i Övertagna Bolag respektive fastigheter) direkt från låntagaren. Denne använder köpeskillingen till att betala av på sin skuld till banken.                                                             
(ii) Bank AB förvärvar panten från låntagaren och avräknar dess värde från sin fordran på denne. Banken säljer därefter panten till Holdingbolaget (aktier) eller till FAB (fastighet/er).

I bägge fallen behöver Holdingbolaget och FAB finansiering. Detta sker genom tillskott av eget kapital eller lån.

Y AB kommer inte att bedriva annan verksamhet än att äga och finansiera Holdingbolaget. Holdingbolaget kommer inte att bedriva annan verksamhet än att äga och finansiera ett eller flera FAB samt att förvärva och sälja aktier i Övertagna Bolag.

Ett FAB kommer att äga en eller flera fastigheter. Fastigheterna kommer att avyttras                                                                                                                     
(i) antingen genom att FAB säljer fastigheten/erna                                               
(ii) eller genom att Holdingbolaget säljer aktierna i FAB.

Det kan även komma i fråga att Övertagna Bolag behöver låna pengar för att komma i sådant skick att aktierna i dessa bolag kan avyttras.

Fråga är om de tillgångar som anges i beskedet är kapital- eller lagertillgångar. Parterna är av samma uppfattning som kommer till uttryck i förhandsbeskedet med undantag för att Skatteverket anser att Bank ABs och Y ABs fordringar på ett Övertaget Bolag blir kapitaltillgångar. Skatteverket bygger sin uppfattning i sistnämnda del på att dessa fordringar inte kan anses utgöra en del av den ordinarie utlåningsverksamheten medan sökandena anser att utlåning direkt till ett Övertaget Bolag bör behandlas som "vanliga" fordringar i bankverksamhet.

Skatterättsnämndens bedömning

Det finns inte några särskilda skatteregler som klassificerar just bankers tillgångar som lager- eller kapitaltillgångar. För banker gäller i detta hänseende samma sak som för företag i allmänhet, bl.a. definitionen av lager ("tillgång som är avsedd för omsättning eller förbrukning") i 17 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229).

En banks tillgångar anses skattemässigt vara lagertillgångar om de ingår i "den traditionella bank- och finansieringsrörelsen", jfr RÅ 2007 not. 162 och RÅ 2004 not. 58.

Bank ABs verksamhet regleras bland annat av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, BFRL. Sökandena utgår från att Y AB, Holdingbolaget och FAB är s.k. anknutna företag enligt BFRL och att de regler som gäller för Bank AB gäller även för sistnämnda företag. Det betyder bl.a. att dessa företag får förvärva egendom för att skydda bankens (bankkoncernens) fordringar enligt bestämmelserna i 7 kap. 2 § 2 och 3-8 §§. Det betyder vidare att förvärvande företag är skyldigt att avyttra egendomen när det är lämpligt med hänsyn till marknadsförhållandena, dock senast när det kan ske utan förlust för institutet. Efter tre år får egendomen behållas endast efter tillstånd av Finansinspektionen (7 kap. 6 §).

I RÅ 1987 ref. 7 ansågs en banks aktier, en minoritetspost om 3,3 procent, i ett engelskt bolag för clearingverksamhet avseende obligationer vara s.k. organisationsaktier, dvs. kapitaltillgångar. Därav torde följa att bankers aktier i "organisationsbolag" är kapitaltillgångar.

Skatterättsnämnden, som förutsätter att organisationen för omhändertagande av panter överensstämmer med BFRL på sätt sökandena anger, finner mot den angivna bakgrunden dels att aktierna i Y AB, Holdingbolaget och FAB blir kapitaltillgångar hos Bank AB, Y AB och Holdingbolaget, dels att aktierna i ett Övertaget Bolag och fastigheter som övertas blir lagertillgångar hos Holding respektive FAB.

En följd av att Bank ABs aktier i Y AB blir kapitaltillgångar är enligt Skatterättsnämndens uppfattning att bankens fordran på Y AB får karaktär av en kapitaltillgång. Eftersom Bank ABs aktier i och fordran på Y AB, Y ABs aktier i Holdingbolaget och Holdingbolagets aktier i FAB blir kapitaltillgångar bör även mera långfristig utlåning nedåt i kedjan klassificeras på samma sätt. Bank ABs och Y ABs omfrågade fordringar på ett FAB bör alltså klassificeras som kapitaltillgångar.

De Övertagna Bolagen kommer att ägas av Holdingbolaget och aktierna i dem kommer, som sagts ovan, att bli lagertillgångar hos Holdingbolaget. Om Holdingbolaget skulle göra ett ovillkorat kapitaltillskott till ett Övertaget Bolag skulle aktierna stiga i värde och förbli lagertillgångar. Ett sådant tillskott kan också ses som förbättring av en lagertillgång. Om Holdingbolaget på annat sätt skjuter in pengar (t.ex. som villkorat aktieägartillskott eller som ett "vanligt" lån) i ett Övertaget Bolag bör den "svävande fordringen" eller den "vanliga" fordringen också bli en lagertillgång i Holdingbolaget. En sådan slutsats kan också motiveras med att Holdingbolaget på grund av "banksmitta" anses bedriva samma sorts rörelse som Bank AB och bankens "vanliga" fordringar är lagertillgångar.

Holdingbolagets fordran på ett Övertaget Bolag bör inte heller bli en "organisationsfordran" (kapitaltillgång), eftersom det Övertagna Bolaget inte blir ett "organisationsbolag". Liksom Holdingbolagets fordran på ett Övertaget Bolag skulle bli en lagertillgång bör detsamma gälla för pengar som lånas ut av Bank AB eller av Y AB till ett sådant bolag.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Roupe

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen