Ombildning av andelsfastighet till bostadsrätt

Ombildning av andelsfastighet till bostadsrätt har inte ansetts medföra några omedelbara skatteeffekter vare sig för andelsägaren eller bostadsrättsföreningen när andelsägaren överlåtit andelen till pris understigande det skattemässiga värdet med visst belopp.

Diarienummer
2-10/D
Meddelandedatum
2010-06-18
Lagrum
  • 53 kap. inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Frågorna 1-3

Vid beräkningen av kapitalvinst på överlåtelsen av andelarna i fastigheterna X (fastigheterna) ska A som intäkt ta upp det avtalade priset.

Förvärvet av andelarna i fastigheterna föranleder ingen inkomstbeskattning i en av andelsägarna nybildad eller förvärvad bostadsrättsförening.

Någon skyldighet för A eller bostadsrättsföreningen att återföra avdrag för utgifter för förbättrande reparationer och underhåll eller värdeminskningsavdrag föreligger inte.

A ska inte inkomstbeskattas med anledning av att föreningen upplåter bostadsrätten till honom.

Fråga 4

Svaren på frågorna ändras inte av att bostadsrättsföreningen efter förvärvet av fastigheterna kommer att utgöra ett privatbostadsföretag enligt 2 kap. 17 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Fråga 5

Lagen (1995:575) mot skatteflykt, skatteflyktslagen, är inte tillämplig.

Motivering

Bakgrund

A innehar en andel i fastigheterna. Fastigheterna är s.k. andelsfastigheter, alltså ett flerbostadshus som ägs gemensamt av flera personer, andelsägarna. Genom ett andelsägaravtal regleras de närmare formerna för ägandet. Andelsägarna avser att ombilda sitt ägande till att avse bostadsrätter i fastigheterna.

Ombildningen ska gå till enligt följande.

Andelsägarna bildar en bostadsrättsförening alternativt förvärvar samtliga andelar i en befintlig bostadsrättsförening. Andelsägarna ska äga andelar i bostadsrättsföreningen i samma proportioner som de äger andelar i fastigheterna. De ska därefter sälja fastigheterna (samtliga andelar) till bostadsrättsföreningen för en ersättning som för var och en motsvarar andelens skattemässiga värde minskat med 1 000 kr. Denna ersättning understiger såväl omkostnadsbeloppet som marknadsvärdet på andelarna. Betalning sker mot revers.

Bostadsrättsföreningen upplåter efter förvärvet av fastigheterna bostadsrätter till medlemmarna, dvs. de tidigare andelsägarna, till de av dem sedan tidigare disponerade lägenheterna. Insatsen motsvarar den ersättning som varje medlem erhållit för sin andel samt vissa transaktionskostnader. Betalningen erläggs genom kvittning mot den utfärdade reversen samt viss kontantbetalning.

Med anledning av det tänkta ombildningsförfarandet uppkommer vissa beskattningsfrågor för andelsägaren och den tilltänkta bostadsrättsföreningen.

Skatteverket anser att ombildningsförfarandet inte föranleder några omedelbara skatteeffekter för andelsägaren. Verket hänvisar till ett förhandsbesked avseende en liknande ombildning där en av frågorna avgjordes av Regeringsrätten (RÅ 2007 ref. 51).

Skatterättsnämndens bedömning

I ärendet aktualiseras bestämmelser i 53 kap. IL om överlåtelse av tillgångar till underpris. Enligt 2 § i kapitlet gäller 3 — 5 §§ om en fysik person överlåter en tillgång utan ersättning eller mot ersättning som understiger såväl tillgångens marknadsvärde som omkostnadsbelopp bl.a. till en sådan ekonomisk förening som överlåtaren direkt eller indirekt äger andelar i.

Enligt 3 § ska den överlåtna tillgången anses ha avyttrats mot en ersättning som motsvarar tillgångens omkostnadsbelopp eller marknadsvärde om detta är lägre.

Om det är en näringsfastighet eller näringsbostadsrätt som överlåts, ska enligt 4 § den överlåtna tillgångens skattemässiga värde anses som omkostnadsbelopp och vidare gäller enligt denna paragraf att bestämmelserna om återföring av avdrag för utgifter för förbättrande reparationer och underhåll i 26 kap. 2 och 10 §§ inte ska tillämpas.

Frågorna 1 — 3

Av 53 kap. 3 och 4 §§ IL följer med lämnade förutsättningar bl.a. om överlåtelsepriset på andelen i fastigheterna (skattemässigt värde reducerat med 1 000 kr) att överlåtelse av andelen i fastigheterna och upplåtelsen av bostadsrätten inte medför några skattekonsekvenser för A eller bostadsrättsföreningen i form av inkomstbeskattning och återföring av avdrag för utgifter för förbättrande reparationer och underhåll eller — då taxeringen ska utgå från det skattemässiga värdet som omkostnadsbelopp — värdeminskningsavdrag.

Fråga 4

Den omständigheten att bostadsrättsföreningen kan komma att utgöra ett privatbostadsföretag enligt 2 kap. 17 § IL påverkar inte svaren på frågorna 1 — 3.

Fråga 5

Skatteflyktslagen kan inte anses tillämplig på ombildningsförfarandet.
  
Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Gilbe 

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen