Omkostnadsbelopp

Beräkning av omkostnadsbelopp i fråga om utgifter som make beskattats för.

Diarienummer
9-10/D
Meddelandedatum
2010-05-04
Lagrum
  • 44 kap. och 45 kap. inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

A får vid beräkning av omkostnadsbeloppet för fastigheten beakta utgifterna ifråga enligt vad som följer av en tillämpning av bestämmelserna om förbättringsutgifter i 45 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Beslut

Ansökan avvisas i den mån den inte har besvarats

Motivering

Förhandsbeskedet

A är gift med B. Vid bodelning under äktenskapet i november år 2002 tilldelades A den av maken tidigare ägda fastigheten (...) i [viss] kommun. Som Skatterättsnämnden uppfattar ansökan är fastigheten en privatbostadsfastighet.

Innan A förvärvade fastigheten hade makens helägda företag, X AB, bekostat diverse renoveringsarbeten på fastigheten. Kammarrätten i (...) beskattade i lagakraftvunnen dom den (...) avseende 2000—2002 års taxeringar honom i inkomstslaget tjänst för belopp motsvarande bolagets utlägg för arbetena med hänvisning till att de gjorts för hans räkning (...).

A avser att avyttra fastigheten till en extern köpare. Hon vill därför veta om hon vid beräkningen av omkostnadsbeloppet för fastigheten kan tillgodoräkna sig de "förbättringsutgifter" på fastigheten som maken beskattats för.

Skatteverket anser att A är berättigad att i omkostnadsbeloppet för fastigheten medräkna de hos maken förmånsbeskattade beloppen i samma utsträckning som skulle ha gällt för maken om han fortfarande hade ägt fastigheten. Till vilken del utgifterna ska anses som avdragsgilla förbättringar får sedan bedömas vid taxeringen.

Skatterättsnämndens bedömning

Kapitalvinst beräknas enligt 44 kap. 13 § IL som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången och omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbelopp avses enligt kapitlets 14 §, om inte annat föreskrivs, utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).

Enligt kapitlets 21 § gäller vid kapitalvinstberäkningen att om en tillgång förvärvas genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt, så inträder förvärvaren i den tidigare ägarens skattemässiga situation.

A tilldelades fastigheten vid bodelning mellan makarna och inträdde därmed i makens skattemässiga situation. Det innebär att hon vid beräkning av fastighetens omkostnadsbelopp får beakta anskaffningsutgift och förbättringsutgifter som hennes make haft.

Praxis ger uttryck för, när en anställd eller en aktieägare fått en förmån genom att förvärva egendom till underpris från arbetsgivaren eller aktiebolaget, att det beskattade förmånsvärdet, tillsammans med eventuell annan köpeskilling, anses utgöra anskaffningsutgift för tillgången (jfr t.ex. RÅ 80 1:28).

De aktuella beskattade förmånsvärdena bör enligt Skatterättsnämndens mening på motsvarande sätt anses som utgifter som lagts ned på fastigheten.

A får därför vid beräkning av omkostnadsbeloppet för fastigheten beakta utgifterna ifråga enligt vad som följer av en tillämpning av bestämmelserna om förbättringsutgifter i 45 kap. IL.

Beslutet

Ansökan skulle möjligen kunna uppfattas på det sättet att A även önskar besked huruvida de hos maken förmånsbeskattade beloppen i sin helhet avser sådana förbättringsutgifter som avses i 45 kap. 11 § IL.

Handlingarna i ärendet innehåller inte något underlag för en sådan bedömning.
Med hänsyn härtill finner Skatterättsnämnden att ansökan ska avvisas i den mån den inte besvarats.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Opander

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen