Utomståenderegeln, samma eller likartad verksamhet

Ett utländskt bolag och dess svenska dotterbolag har inte ansetts bedriva samma eller likartad verksamhet. Delägarna i det utländska bolaget, som var utländska medborgare bosatta i utlandet, har därmed ansetts vara utomstående ägare.

Diarienummer
157-09/D
Meddelandedatum
2010-04-27
Lagrum
  • 57 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, är tillämplig på A:s innehav av andelar i X AB.

Motivering

A äger 49 procent av aktierna i X AB där han är verksam som VD och styrelseledamot. Resterande aktier ägs, indirekt genom det [utländska] bolaget Y , av makarna B och C. De är [utländska] medborgare och bosatta i [utlandet].

Y, som bedriver industriell tillverkning av (...), säljer sina produkter i mer än 40 länder. Försäljningen sker enbart till grossister. X AB som bildades under år (...), började i januari [år] att marknadsföra och sälja Y:s produkter på den nordiska marknaden.

B, hans döttrar D och E samt D:s man arbetar samtliga i Y. D är även styrelseledamot i X AB och hennes man är styrelseordförande.

I ansökan anges att alla transaktioner mellan Y och X AB sker på marknadsmässiga villkor. Inga tillgångar — förutom de produkter från Y som X AB säljer — har överförts mellan företagen.

A vill veta om utomståenderegeln i 57 kap. 5 § IL är tillämplig på hans innehav av aktier i X AB.

Skatteverket anser att utomståenderegeln är tillämplig.

Skatterättsnämndens bedömning

A är verksam i betydande omfattning i X AB. Därmed är hans aktier kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § första stycket IL om inte utomståenderegeln i kapitlets 5 § är tillämplig.

Enligt sistnämnda paragraf ska om utomstående, direkt eller indirekt, i betydande omfattning äger del i fåmansföretaget och, direkt eller indirekt, har rätt till utdelning, en andel anses kvalificerad bara om det finns särskilda skäl. Vid bedömningen ska förhållandena under beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren beaktas.

Ett företag anses enligt paragrafens tredje stycke ägt av utomstående utom till den del det ägs av fysiska personer som 1. äger kvalificerade andelar i företaget, 2. indirekt äger andelar i företaget som hade varit kvalificerade om de ägts direkt, eller 3. äger kvalificerade andelar i ett annat fåmansföretag som avses i 4 § eller andelar i ett fåmanshandelsbolag som avses i den paragrafen.

Den bestämmelse som aktualiseras i ansökan är punkten 2 om indirekt ägda andelar.

Begreppet kvalificerad andel är en samlingsbeteckning för andelar i eller avseende ett fåmansföretag som bestämmelserna i 57 kap. IL tar sikte på. Av detta och bestämmelsen i 2 kap. 2 § IL om utländska motsvarigheter följer att det kan bli aktuellt att beakta utländska fysiska personers ägande av andelar i utländska fåmansföretag vid tillämpningen av 57 kap. 5 § IL även om skattskyldighet för utdelning och kapitalvinst i Sverige för sådana andelar inte skulle föreligga.

Det innebär att ställning måste tas till om B:s och C:s indirekt ägda andelar i X AB hade varit kvalificerade vid ett direkt innehav. Så blir enligt 57 kap. 4 § första stycket 1 IL fallet om de själva eller någon närstående varit verksam i betydande omfattning i X AB eller i ett annat fåmansföretag — i det här fallet Y — som bedriver samma eller likartad verksamhet.

B och C har inte varit verksamma i X AB. De närstående till dem som varit verksamma i bolaget uppges endast ha utfört sedvanligt styrelsearbete. Av praxis framgår att sådana arbetsinsatser inte når upp till kravet att ha varit verksam i betydande omfattning i företaget (RÅ 2002 ref. 21). Det första ledet i bestämmelsen är därmed inte uppfyllt.

Frågan är då om förutsättningar föreligger att tillämpa andra ledet i bestämmelsen. Eftersom bl.a. B är verksam i Y i betydande omfattning återstår det att pröva om det bolaget och X AB bedriver samma eller likartad verksamhet.

Y, som är moderbolag till X AB, bedriver industriell tillverkning och säljer sina produkter i ett stort antal länder däribland de nordiska länderna. Försäljning och marknadsföring på den nordiska marknaden ombesörjdes tidigare av ett externt svenskt bolag. I januari [år] övertogs uppgiften av det nybildade dotterbolaget X AB. Det uppges att det därutöver inte har skett någon överföring av tillgångar mellan Y och X AB bortsett från försäljningen på marknadsmässiga villkor av de varor som X AB säljer.

Det framgår av praxis att bestämmelsen i huvudsak tar sikte på sådana fall där hela eller delar av verksamheten i ett fåmansföretag överförs till ett annat sådant företag och där verksamheten i det senare företaget ligger inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten eller på fall där likartat samband föreligger mellan företagen (RÅ 1999 ref. 28).

I praxis finns inget exempel på att villkoret ansetts uppfyllt utan att en överföring av verksamhet manifesterats genom att tillgångar överförts mellan bolagen. Att praxis är restriktiv tyder även det fall på där ett samband i form av ett franchisesamarbete mellan två bolag, där ägaren av franchisetagarbolaget även ägde aktier i franchisegivarbolaget, inte ansetts tillräckligt (RÅ 2007 not. 66).

Mot denna bakgrund är det Skatterättsnämndens uppfattning att omständigheterna i detta fall inte är sådana att Y och X AB kan anses bedriva samma eller likartad verksamhet i den mening som avses i lagrummet ifråga.

Av det anförda följer att B:s och C:s indirekt innehavda andelar i X AB får anses ägda av utomstående. Med hänsyn härtill och då särskilda skäl inte visats vara för handen ska X AB anses ägt av utomstående i den omfattning som medför en tillämpning av bestämmelsen i 57 kap. 5 § första stycket IL i fråga om sökandens aktier i bolaget.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Gäverth, Hellenius, Lohela, Påhlsson, Werkell
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Alfreds 

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen