Uttagsbeskattning

Vid ombildning av bostadshandelsbolag till bostadsrättsförening uttagsbeskattas en överlåtelse till underpris av fastighet från bolaget till föreningen i den mån bolaget ägs av juridiska personer.

Diarienummer
143-09/D
Meddelandedatum
2010-07-08
Lagrum
  • 22 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229)
  • m.fl.
Sökande
A och X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Vid handelsbolagets avyttring av fastigheten till föreningen till ett pris som understiger fastighetens omkostnadsbelopp med 1 000 kr är den del av handelsbolagets intäkt hänförlig till A som belöper på hennes andel. Hon ska ta upp ett belopp som motsvarar 90 procent av den kapitalvinst som uppkommer (alternativ 1 frågorna 1 och 2 och alternativ 3 frågorna 1 och 2).

X AB alternativt bostadsrättsföreningen ska uttagsbeskattas i förhållande till sina andelar i handelsbolaget om handelsbolaget överlåter fastigheten till föreningen till ett pris som understiger marknadsvärdet (alternativ 1 fråga 3, alternativ 2 fråga 2 och alternativ 3 fråga 3).

A ska som intäkt vid avyttring av sin andel i handelsbolaget ta upp ett belopp som motsvarar den avtalade ersättningen. Detta belopp ska utgöra anskaffningsutgift för hennes andel i föreningen. A och X AB ska inte beskattas såsom för utdelning från föreningen på grund av föreningens upplåtelse av bostadsrätt till dem. (Alternativ 1 frågorna 4 och 5, alternativ 2 frågorna 1 och 3, alternativ 3 frågorna 4 och 5).

En avyttring av andelarna i handelsbolaget till föreningen föranleder inte någon inkomstbeskattning av X AB, som inte heller ska avge någon skalbolagsdeklaration (alternativ 1 fråga 6).

Någon beskattning av X AB enligt 25 a kap. 25 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska ej ske. Bolagets anskaffningsutgift för andelen i föreningen ska utgöras av avtalat insatsbelopp. (Alternativ 1 frågorna 5, 7 och 8, alternativ 2 frågorna 3 och 4 och alternativ 3 fråga 6).

Motivering

Sökandena är två av ett antal fysiska och juridiska personer som är bolagsmän i [ett fastighetsbolag som utgör handelsbolag] (handelsbolaget). Handelsbolaget bildades år (...) och äger en bostadsfastighet (...). Med varje andel följer en rätt att hyra en viss lägenhet i fastigheten.

Bolagsmännen ämnar ombilda handelsbolaget till en bostadsrättsförening. Detta avses ske enligt ett av tre redovisade alternativ.

Gemensamt för samtliga alternativ är att bolagsmännen bildar/förvärvar en bostadsrättsförening vari de var och en har samma andel som i handelsbolaget och att handelsbolaget underprisöverlåter fastigheten till föreningen.

Föreningen är inte ett fåmansföretag, har inte tidigare bedrivit någon verksamhet och innehar i utgångsläget inga tillgångar. Vidare gäller att det i förekommande fall avtalas och görs bokslut i enlighet med 51 kap. 6 § IL så att en tillämpning av reglerna i det kapitlet inte aktualiseras, varav får anses följa att undantaget i 7 § 1 inte är tillämpligt.

As justerade anskaffningsutgift på sin andel i handelsbolaget är inte negativ. X ABs andel i handelsbolaget är en kapitaltillgång.

I detalj avses ombildningen ske enligt följande.

Alternativ 1

(i) handelsbolaget avyttrar fastigheten till föreningen till skattemässigt restvärde minus 1 000 kr mot revers (Revers 1)
(ii) var och en av bolagsmännen överlåter till omkostnadsbelopp sin andel i handelsbolaget till föreningen mot revers (Revers 2)
(iii) föreningen upplåter bostadsrätt till medlemmarna mot insats till belopp motsvarande Revers 2 (som kvittas mot insatsen)
(iv) handelsbolaget likvideras

Alternativ 2

(i) var och en av bolagsmännen överlåter sin andel i handelsbolaget till föreningen mot revers (Revers 1) till ett pris som för
bolagsmän som är fysiska personer uppgår till omkostnadsbelopp, vilket understiger marknadsvärdet och för
bolagsmän som är juridiska personer uppgår till marknadsvärdet
(ii) handelsbolaget överlåter fastigheten till föreningen till skattemässigt restvärde mot revers (Revers 2)
(iii) föreningen upplåter bostadsrätt till medlemmarna mot insats till belopp motsvarande Revers 1 (som kvittas mot insatsen)
(iv) handelsbolaget likvideras

Alternativ 3

 (i) var och en av bolagsmännen som är juridiska personer överlåter till marknadspris sin andel i handelsbolaget till föreningen mot revers (Revers 1)
(ii) handelsbolaget överlåter fastigheten till föreningen för skattemässigt restvärde minus 1 000 kr mot revers (Revers 2)
(iii) var och en av bolagsmännen som är fysiska personer överlåter till omkost-nadsbelopp sin andel i handelsbolaget till föreningen mot revers (Revers 3)
(iv) föreningen upplåter bostadsrätt till medlemmarna mot insats till belopp motsvarande Revers 1 och 3 (som kvittas mot insatsen)
(v) handelsbolaget likvideras.

Sökandena ställer ett antal frågor (alternativ 1 frågorna 1—8, alternativ 2 frågorna 1—4 och alternativ 3 frågorna 1—6, där frågorna under alternativ 2 och 3 motsvaras av frågor under alternativ 1) avseende inkomstskattemässiga konsekvenser av ombildningen.

Parterna är överens om att ombildningen bör kunna ske utan omedelbara skattekonsekvenser och med skattemässig kontinuitet utom i vad avser överlåtelse av handelsbolagets fastighet till den del handelsbolaget ägs av juridiska personer. I den frågan anser Skatteverket att uttagsbeskattning ska ske medan X AB anser att sådan beskattning kan underlåtas. Vidare är parterna ense om att varken skalbolagsbeskattning eller beskattning enligt 25 a kap. 25 § IL ska ske.

Skatterättsnämndens bedömning

Handelsbolagets avyttring av fastigheten

Handelsbolagets avyttring av fastigheten till underpris utgör principiellt ett uttag enligt 22 kap. 3 § IL.

För delägare som är fysiska personer räknas enligt 13 kap. 4 § andra stycket IL ett handelsbolags kapitalvinst på fastighet emellertid inte till inkomstslaget näringsverksamhet utan till inkomstslaget kapital. Av detta följer att handelsbolagets avyttring av fastigheten inte kan leda till uttagsbeskattning för delägare som är fysiska personer. En sådan delägare ska vidare ta upp 90 procent av den vinst som kan uppstå på fastigheten (se 45 kap. 33 § IL och jfr med 13 kap. 4 § och 53 kap. 3 och 4 §§ IL).

För de delägare som är juridiska personer utgör avyttringen av fastigheten ett uttag enligt 22 kap. 3 § IL. Då några skäl att underlåta uttagsbeskattning inte föreligger ska uttagsbeskattning ske enligt 22 kap. 7 § IL (jfr prop. 2008/09:37 s. 29 och Regeringsrättens domar den 29 juni 2010 i målen nr 8000-09 och 8208-09).

Avyttring av andelar i handelsbolaget, m.m.

Anledning saknas att frångå den avtalade ersättningen vid As avyttring av sin andel i handelsbolaget till föreningen.

As anskaffningsutgift för andelen i föreningen utgörs av det belopp hon betalar för upplåtelsen.

Med hänsyn till omständigheterna finns det inte skäl att beskatta upplåtelse av bostadsrätterna ifråga som utdelning.

Enligt 50 kap. 5 § första stycket IL kommer X ABs anskaffningsutgift vid beräkning av omkostnadsbeloppet på andelen i handelsbolaget att öka på grund av den uttagsbeskattning av bolaget som aktualiseras i förfarandet enligt alternativ 1. X AB kommer enligt givna förutsättningar att vid avyttringen av sin andel av handelsbolaget få ett belopp motsvarande omkostnadsbeloppet för andelen som ersättning av föreningen i form av en revers, vilken revers sedan kvittas mot insatsbeloppet vid bostadsrättsupplåtelsen. Det beloppet blir då anskaffningsutgift för X ABs andel i föreningen.

I alternativ 2 och 3 överlåter X AB sin andel i handelsbolaget till föreningen till marknadsvärde i form av en revers innan handelsbolaget underprisöverlåter fastigheten till föreningen. I dessa fall kommer därför föreningen att uttagsbeskattas i egenskap av delägare i handelsbolaget. Även i de fallen bör X ABs anskaffningsutgift på andelen i föreningen utgöras av avtalat insatsbelopp, som i dessa fall betalas genom kvittning mot den revers som utfärdas vid föreningens förvärv av andelen i handelsbolaget.

X ABs andel i handelsbolaget är näringsbetingad. Med hänsyn härtill och till att i vart fall bestämmelserna i25 akap. 12 § och 25 § tredje stycket IL är tillämpliga ska X ABs avyttring av andelen i handelsbolaget till föreningen inte föranleda någon inkomstbeskattning.

Skatteflyktslagen

En prövning mot lagen (1995:575) mot skatteflykt föranleder ej att ansökan ska besvaras på annat sätt än som skett.
 
Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Roupe 

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen