Avveckling av samfällighet

Vid avveckling av samfällighet genom fastighetsreglering har samfällighetsföreningen inte uttagsbeskattats och delägare inte beskattats för utdelning.

Diarienummer
63--64-09/D
Meddelandedatum
2010-01-13
Lagrum
  • 6 kap. 6 § 13 kap. 10 §
  • och 45 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A och X
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

X ska inte uttagsbeskattas. 

A ska inte ta upp någon utdelning.

Motivering

Genom fastighetsreglering år (...) enligt 6 kap. fastighetsbildningslagen (1970:988), FBL, bildades samfälligheten Y för skogsbruksändamål (gemensamhetsskog) av skogsmark från [ett antal] fastigheter. Gemensamhetsskogen förvaltas av en samfällighetsförening, X, jfr 17 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. De fastigheter från vilka mark har avsatts till gemensamhetsskogen har del i den efter vissa andelstal. A är som ägare till en av dessa fastigheter medlem i samfällighetsföreningen.

Samfälligheten utgör en särskild taxeringsenhet. Av 6 kap. 6 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att samfällighetsföreningen och inte delägarna i samfälligheten är skattskyldig för inkomster från gemensamhetsskogen. Samfällighetsföreningen anses också i övrigt vid beskattningen som fastighetsägare i fråga om den förvaltade gemensamhetsskogen, jfr 2 kap. 7 § IL och 1 kap. 5 § första stycket e fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

Avsikten är att gemensamhetsskogen ska avvecklas och att marken därvid ska delas upp mellan delägarna efter andelstalen. Överföringen av marken till dem ska enligt ansökan ske genom antingen fastighetsreglering enligt 5 kap. FBL eller klyvning enligt 11 kap. samma lag. Någon kontant ersättning kommer inte att utgå.

Frågorna gäller om uppdelningen kommer att föranleda uttagsbeskattning av X och utdelningsbeskattning av A.

Skatteverket anser att uppdelningen varken medför uttagsbeskattning eller utdelningsbeskattning.

Skatterättsnämndens bedömning

Uttagsbeskattning

Enligt 45 kap. 5 § första stycket IL ska överföring av mark som sker enligt 5 kap. FBL eller klyvning enligt 11 kap. samma lag inte anses som en avyttring när, som i ärendet, den kontanta ersättningen understiger 5 000 kr.  Samfällighetsföreningen ska således i ett fall som det förevarande inte beskattas för marköverföring till delägare när gemensamhetsskogen avvecklas efter andelstalen av den till samfälligheten avsatta marken. Någon uttagsbeskattning aktualiseras därmed inte.

Utdelningsbeskattning

Det är inte närmare reglerat hur en beskattning ska ske vid en avveckling av en samfällighet. I 13 kap. 10 § första stycket IL anges att om en näringsfastighet har del i en sådan samfällighet som avses i 6 kap. 6 § första stycket IL, räknas utdelning från samfälligheten för enskilda näringsidkare till inkomstslaget näringsverksamhet. Vidare framgår av 39 kap. 29 § IL att samfällighetsföreningen ska dra av utdelning som lämnas till delägarna. Utdelningen dras av som kostnad det beskattningsår som beslutet om utdelning avser.

Inkomster från samfällighetsföreningar enkelbeskattas alltså. Den nuvarande modellen infördes genom lagstiftning år 1975. Tidigare hade utdelningen varit skattefri för delägarna i samfällighetsföreningen medan föreningen saknat rätt till avdrag för utdelningen. Med den nya metoden skulle skatteförmågeprincipen bättre kunna beaktas i de fall delägare uppbar stora belopp i utdelning från en samfällighet. I förarbetena framhölls vidare att med utdelning avses endast sådana belopp, liksom då det gäller aktiebolag och ekonomiska föreningar, som efter särskilt beslut utbetalas till delägarna efter det andelstal som gäller (prop. 1975:48 s. 143).

I förevarande fall är det inte fråga om en uppdelning av några gemensamhetsskogens inkomster eller dylikt som typiskt sett faller under beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet utan om återgång av mark till de fastigheter från vilka marken avsatts vid bildandet av gemensamhetsskogen. Bildandet av en sådan samfällighet kan enligt Skatterättsnämndens mening ses som ett tillskott från ägarna till fastigheterna ifråga (jfr prop. 1975:48 s. 144). Ett sådant tillskott ska vid inkomstbeskattningen inte tas upp av samfällighetsföreningen och inte heller dras av hos delägaren. Till den del en avveckling av samfälligheten inte leder till några beskattningskonsekvenser hos samfällighetsföreningen bör därför inte heller någon beskattning ske av delägarna.

En marköverföring från gemensamhetsskogen till A enligt något av de alternativ som övervägs ska därför inte anses som en utdelning som han ska beskattas för.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Tottie

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen