Inkomst av tjänst - värdepappersförmån

Anställds förvärv av aktier på förmånliga villkor har ansetts ske när aktierna för hans räkning lagts in i en trust.

Diarienummer
103-09/D
Meddelandedatum
2010-03-23
Lagrum
  • 10 kap. 11 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Frågorna 1.1, 1.2a, 1.2b, 1.3, 2.5, 2.6 och 2.8

Sökanden ska beskattas för den lön som sätts av för aktiesparandet. Han ska anses förvärva såväl partnership shares som matching shares i [Bolaget] när aktierna för hans räkning läggs in i trusten. För de beskattningsår varunder förvärv sker ska han som intäkt av tjänst ta upp ett belopp som motsvarar det sammanlagda värdet av aktierna vid förvärvstidpunkterna minskat med vad som då tas i anspråk av hans sparade medel.

Motivering

Sökanden är anställd hos Y AB, som är ett dotterbolag till (...) Bolaget. (...).

För de anställda inom Bolaget-koncernen finns en incitamentsplan (...). Den är i huvudsak uppbyggd enligt följande.

Den anställde kan under en (...) (sparperiod) spara lägst [belopp] och högst [belopp] per månad (dock högst n procent av lönen under perioden). Sparandet, som tas ur lönen, förs över till ett särskilt bankkonto som handhas av särskilda förvaltare. Under sparperioden kan spararen när som helst ta ut sina pengar (...). I slutet av varje sparperiod [tidpunkter] köps för sparat belopp för spararens räkning aktier, "partnership shares", i Bolaget till det lägsta av marknadsvärdet vid in- eller utgången av sparperioden. Aktierna värderas av en oberoende [värderare], en värdering som ska godkännas av [ett offentligrättsligt organ].

För varje inköpt partnership share får den anställde utan särskilt vederlag ett antal "matching shares", aktier som är av samma slag som partnership shares. Såväl partnership som matching shares förvärvas för spararnas räkning från [en av Bolagets ägare] och läggs in i en (...) trust. Denna trust är [av sådant slag] att förmånstagarna (dvs. spararna) när som helst kan "kvantifiera" sin rättighet. Trusten (eller dess förvaltare) fungerar på samma sätt som en aktiedepå hos t.ex. en bank. Spararna kan således när som helst få ut sina aktier (även matching shares) och t.ex. registrera dem på ett eget värdepapperskonto (...).

Alla aktier i Bolaget är av samma slag och ger rätt till utdelning. (...). Om spararen tar ut sina aktier från trusten kan han rösta för dem. Han kan vidare sälja dem eller ge bort dem. Det finns dock hembudsklausuler i Bolagets bolagsordning. De restriktioner som gäller för spararens innehav följer med aktierna till den nye innehavaren. Spararen är berättigad att när han vill få ut marknadsvärdet av sina partnership shares. Om han slutar sin anställning återköps dessa till marknadsvärde. Beträffande matching shares gäller i huvudsak att aktierna förverkas om anställningen avslutas inom tre år efter det att de för hans räkning lagts in i trusten. Detta gäller även om spararen tagit ut dem och överlåtit dem till någon annan. Efter tre år har spararen rätt till marknadsvärdet av dessa aktier. Om han efter den tidpunkten slutar sin anställning återköps de till marknadsvärdet.

Sökanden ställer ett antal frågor avseende beskattning av aktieförvärv i enlighet med incitamentsplanen.

Parterna, som åberopar Regeringsrättens dom i ett överklagat förhandsbesked den 30 december 2009 i mål nr 3167-09, är ense om att sökanden ska anses förvärva såväl partnership som matching shares i samband med att inköp av partnership shares för sökandens räkning görs och att förmånsbeskattning ska ske.

Skatterättsnämndens bedömning

Om en skattskyldig på grund av sin tjänst förvärvar värdepapper på förmånliga villkor ska förmånen enligt 10 kap. 11 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) tas upp som intäkt för det beskattningsår när förvärvet sker.

I det av parterna åberopade målet var det fråga om vid vilken tidpunkt en anställd skulle anses förvärva aktier som han utan särskilt vederlag hade erhållit som löneförmån. I det fallet överfördes aktierna till hans värdepapperskonto och han hade därefter rösträtt och rätt till utdelning på aktierna. Han var emellertid i enlighet med särskilda villkor under en viss ytterligare tid (kvalifikationstid) skyldig att utan ersättning återlämna dem om han slutade sin anställning och under den tiden fick han inte heller disponera över dem. Arbetsgivaren hade vidare rätt att utan den anställdes medgivande låta anteckna de särskilda villkoren på aktiekontot och i förekommande fall frånta honom aktierna. Skatterättsnämnden fann att sökanden som löneförmån skulle anses förvärva aktierna vid kvalifikationstidens utgång. Med ändring av Skatterättsnämndens besked förklarade Regeringsrätten att tidpunkten för beskattning inte skulle skjutas upp med anledning av de särskilda villkor som var aktuella.

Med hänsyn till vad som uppgetts i ärendet om villkoren i incitamentsplanen och utgången i det nyss angivna målet finner Skatterättsnämnden att sökanden ska anses förvärva andelar i Bolaget i samband med att de för hans räkning läggs in i trusten och att beskattning ska ske i enlighet härmed på sätt anges i beskedet.

Frågorna 1.4, 2.7 och 3 har återkallats.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Gäverth, Hellenius, Lohela, Påhlsson, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Roupe

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen