Investmentföretag

Konvertibler utfärdade av dotter-  och intresseföretag till investmentföretag utgör värdepapper som kan erbjuda riskfördelning för investmentföretagets aktieägare.

Diarienummer
132-09/D
Meddelandedatum
2010-03-12
Lagrum
  • 39 kap. 15 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2010-12-21
Mål nr
2041-10

Förhandsbesked

Konvertiblerna utgör sådan egendom som kan erbjuda riskfördelning enligt andra strecksatsen i 39 kap. 15 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Motivering

I en ansökan om förhandsbesked frågade investmentföretaget X AB huruvida konvertibla skuldebrev i svenska kronor utgivna av dotter- och intressebolag till X AB skulle komma att utgöra värdepapper eller liknande tillgångar vid tillämpning av 39 kap. 15 § IL (fråga 1) och om de i så fall skulle komma att utgöra sådan egendom som kan erbjuda aktieägarna riskfördelning enligt samma paragraf (fråga 2).

Skatterättsnämnden besvarade fråga 1 nekande varvid fråga 2 förföll. Regeringsrätten ändrade förhandsbeskedet och besvarade fråga 1 med ja varpå målet återförvisades till Skatterättsnämnden för behandling av fråga 2 (se bilaga A = RÅ 2009 ref. 78).

X AB anser att den återförvisade frågan bör besvaras jakande medan Skatteverket är av motsatt uppfattning. Skatteverket hävdar med hänvisning till RÅ 2008 ref. 14 att syftet med regleringen i 39 kap. 15 § IL talar emot att räntebärande delägarrätter i dotterföretag kan utgöra sådan egendom som kan erbjuda aktieägarna riskfördelning.

Skatterättsnämndens bedömning.

Bakgrunden till X AB:s ansökan var att motsvarande frågor avseende bolagets lånefordringar på intresse- och dotterbolag tidigare hade prövats av Regeringsrätten i det av Skatteverket åberopade avgörandet. Regeringsrätten fann där, i motsats till Skatterättsnämnden, att lånefordringarna inte skulle utgöra värdepapper eller liknande tillgångar. Frågan om lånefordringarna utgjorde sådan egendom som skulle kunna erbjuda aktieägarna riskfördelning och som besvarades med ja av Skatterättsnämnden, förföll på grund av svaret på den första frågan.

Regeringsrätten har, som framgått, i det nu återförvisade målet förklarat att de aktuella konvertiblerna utgör värdepapper eller liknande tillgångar vid tillämpning av 39 kap. 15 § IL. Med hänsyn härtill och då konvertibler i svenska kronor enligt 48 kap. 2 § IL följer bestämmelserna om delägarrätter finner Skatterättsnämnden att de ska anses utgöra sådan egendom som kan erbjuda aktieägarna riskfördelning enligt i 39 kap. 15 § IL.
 
Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Roupe

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen