Kvalificerade andelar

En ekonomisk förening har ansetts som ett fåmansföretag enligt den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen i 57 kap. 3 § IL.

Diarienummer
95-09/D
Meddelandedatum
2010-03-29
Lagrum
  • 39 kap. 21 § och 56 kap. 2 § samt 57 kap. 3-4 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2010-12-02
Mål nr
2278-10

Förhandsbesked

A:s andel i X ekonomisk förening (X) är en kvalificerad andel enligt bestämmelserna i 57 kap. IL.

Motivering

Den ekonomiska föreningen X är en kooperativ förening enligt 39 kap. 21 § IL. Enligt föreningens stadgar (...) har den till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att bedriva [viss] rörelse och därmed förenlig verksamhet, i vilken medlemmarna, som anställda bereds arbete i den omfattning verksamheten medger.

Endast den som är fast anställd hos X kan bli medlem i föreningen. Medlem ska avgå ur föreningen efter anställningens upphörande, efter frivilligt utträde eller vid uteslutning.

Varje medlem deltar i föreningen med en insats om (...) och har lika rösträtt. Vid tidpunkten för ansökan fanns 60 medlemmar. Det innebär att varje medlems andel av kapital och röster då var mindre än 2 procent.

Av de anställda var merparten [personal som utförde manuellt arbete]. Övriga anställda var, förutom VD A, en marknadschef, två platschefer, fyra förmän, lagerarbetare samt säljare och administrativ personal.

X överväger att lämna vinstutdelning som enligt stadgarna ska vara lika stor för alla. A vill med de ställda frågorna veta om beskattning av utdelning för honom kommer ske enligt reglerna för innehav av kvalificerade andelar i 57 kap. IL.

Skatteverket anser att A:s andel i X ska anses som en kvalificerad andel.

Skatterättsnämndens bedömning

Särskilda regler för utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar i fåmansföretag finns i 57 kap. IL. Med en kvalificerad andel avses enligt kapitlets 4 § första stycket, i ett fall som det aktuella, en andel i ett fåmansföretag under förutsättning att delägaren varit verksam i betydande omfattning i företaget under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren.

Enligt de ursprungliga förarbetena till bestämmelsen ska en person alltid anses verksam i betydande omfattning om hans arbetsinsatser har stor betydelse för vinstgenereringen i företaget. Till denna grupp av kvalificerat verksamma hör företagsledare och andra högre befattningshavare. I mindre företag kan arbetsledare och ibland även anställda utan någon ledarbefattning räknas till samma kategori. Detta gäller särskilt i sådana fall där delägarna kan anses bedriva en gemensam verksamhet (prop. 1989/90:110 del 1 s. 703).

Som VD i föreningen får A anses vara verksam där i betydande omfattning. Svaret på frågan om hans andel i företaget är en kvalificerad andel är därmed i första hand beroende av om föreningen är ett fåmansföretag.

Den allmänna definitionen av fåmansföretag finns i 56 kap. 2 § IL. Med fåmansföretag avses aktiebolag och ekonomiska föreningar där fyra eller färre delägare äger andelar som motsvarar mer än 50 procent av rösterna för samtliga andelar i företaget. X utgör enligt förutsättningarna inte ett fåmansföretag med tillämpning av den definitionen.

Vid bedömningen av om ett företag är ett fåmansföretag gäller vid tillämpning av 57 kap. IL, utöver vad som sägs i bl.a. 56 kap. 2 §, den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen i 57 kap. 3 § andra stycket. Där anges att om flera delägare själva eller genom någon närstående är eller under något av de fem föregående beskattningsåren har varit verksamma i betydande omfattning i företaget, ska de anses som en enda delägare. Av förarbetena framgår att syftet med bestämmelsen är att företag som drivs gemensamt av många delägare som alla arbetar i företaget ska behandlas som fåmansföretag (a. prop. s. 704).

Den aktuella verksamheten bedrivs gemensamt av delägarna i en kooperativ förening där endast anställda kan vara medlemmar. Verksamheten har alltså karaktär av ett arbetskooperativ. Samtliga delägare får därmed anses verksamma i X i betydande omfattning (jfr RÅ 1993 ref. 99, 2002 ref. 27 och 2007 not. 94). Härav följer att X utgör ett fåmansföretag.

Det anförda innebär också att samtliga delägares andelar i föreningen är kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § första stycket IL. Utomståenderegeln i kapitlets 5 § är därför inte tillämplig.

Fråga 2 förfaller eftersom den förutsätter att fråga 1, om A:s andel är en kvalificerad andel, besvaras nekande.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Diurson, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Palmstierna

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen