Personalrabatt

Fråga om skatteplikt för av arbetsgivaren utgiven rabatt på årskort på kollektivtrafik.

Diarienummer
74-09/D
Meddelandedatum
2010-03-11
Lagrum
  • 11 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Den rabatt som A får vid köp av årskort på kollektivtrafiken i (...) län från sin arbetsgivare är inte en skattefri förmån enligt 11 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Motivering

A är anställd hos X AB som är huvudman för kollektivtrafiken i (...) län. Bolagets uppgift är att samordna tidtabeller och priser samt att upphandla trafiktjänster av fristående företag. Till det kommer att informera om och marknadsföra trafiken. En stor andel av de (...) anställda arbetar med trafikupplysning.

X AB vill av principiella skäl uppmuntra personalen att åka kollektivt till och från arbetet. En bieffekt av att de anställda reser kollektivt är att de får direktinformation om rådande trafiksituation. Bolaget avser därför att erbjuda samtliga anställda [en viss] rabatt vid köp av årskort.

Ett årskort för resor i hela länet kostar [ca 10 000 kr]. Den enda rabatt som finns för årskort gäller för personer som är fyllda 65 år (seniorer). (...).

Frågan i ärendet är om den planerade personalrabatten är skattefri enligt 11 kap. 13 § IL.

A anser att frågan ska besvaras med ja. Hon hänvisar till att förarbetena till bestämmelsen ger stöd för att en arbetsgivare kan lämna skattefria personalrabatter även om någon rabatt inte lämnas till kunder (prop. 1994/95:182 s. 36).

Skatteverket anser att rabatten är skattepliktig.

Skatterättsnämndens bedömning

Enligt 11 kap. 13 § IL gäller som huvudregel att personalrabatt vid köp av en vara eller tjänst från arbetsgivaren eller något annat företag i samma koncern inte ska tas upp om varan eller tjänsten ingår i säljarens ordinarie utbud. Det gäller dock inte om någon av fyra angivna begränsningar föreligger. De som aktualiseras i ansökan är om rabatten överstiger den största rabatt som en konsument kan få på affärsmässiga grunder eller uppenbart överstiger den personalrabatt som är sedvanlig i branschen.

I förarbetena sägs att enbart sådana rabatter som en arbetsgivare på affärsmässig grund uthålligt kan ge sina största kunder bör omfattas av skatteförmånen. Vidare framgår att avsikten är att jämförelsen ska göras med sådana rabatter som i princip kan komma alla kunder tillgodo (prop. 1994/95:182 s. 35).

Av uppgifterna i ärendet framgår att X AB inte lämnar rabatt på årskort till konsumenter i allmänhet. Den prisnedsättning som förekommer gäller bara för personer som är 65 år eller äldre. Redan av det skälet uppfyller den planerade personalrabatten inte förutsättningarna för att vara en skattefri förmån enligt 11 kap. 13 § IL. Det framgår inte heller att det skulle finnas någon sedvanlig personalrabatt i branschen som är jämförbar med den aktuella rabatten.

Förhandsbeskedet har utformats i enlighet med det anförda.
 
Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Diurson, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Grotander

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen