Utomståenderegeln

För att den s.k. utomståenderegeln i 57 kap 5 § inkomstskattelagen ska vara tillämplig krävs att det utomstående ägandet föreligger vid beskattningstidpunkten.

Diarienummer
121-09/D
Meddelandedatum
2010-03-04
Lagrum
  • 57 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Frågorna 1 och 2

Regeln i 57 kap. 5 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL är inte tillämplig.

Beslut

Fråga 3 avvisas.

Motivering

A är en av ca 160 personer som är aktieägare i fåmansföretaget X AB. Han är verksam i betydande omfattning men eftersom utomstående ägare under de fem beskattningsår som föregått år 2009 ägt minst 30 procent av aktierna i bolaget har A:s andelar inte bedömts vara kvalificerade. Från och med den 1 januari 2009 har det utomstående ägandet minskat till under 30 procent.

A vill få prövat hur man ska bedöma situationen dels där det utomstående ägandet bestått under en hel femårsperiod men inte under själva beskattningsåret (fråga 1), dels där det utomstående ägandet fortsättningsvis under beskattningsåren 2009-2013 understiger 30 procent (fråga 2).

Skatteverket anser att den s.k. utomståenderegeln i 57 kap. 5 § första stycket IL inte är tillämplig på aktierna i X AB eftersom den förutsätter att det utomstående ägandet består vid beskattningstidpunkten.

Skatterättsnämndens bedömning

Förhandsbeskedet

Enligt utomståenderegeln ska, om utomstående direkt eller indirekt i betydande omfattning äger del i företaget och, direkt eller indirekt, har rätt till utdelning, en andel anses kvalificerad bara om det finns särskilda skäl. Vid bedömningen ska förhållandena under beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåret beaktas.

För att regeln överhuvudtaget ska vara tillämplig krävs alltså att det utomstående ägandet föreligger vid den aktuella beskattningstidpunkten (jfr Regeringsrättens dom den 19 januari 2010 i mål nr 6022-09). Så är inte fallet här.  Utomståenderegeln är alltså inte tillämplig i de situationer som anges i frågorna. 

Beslutet

A vill även få prövat vad som ska gälla om det utomstående ägandet under år 2009 återigen skulle uppgå till minst 30 procent (fråga 3). Han har emellertid inte uppgett att någon sådan ägarförändring faktiskt har skett under året. Med hänsyn härtill bör något förhandsbesked inte meddelas i den frågan.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Roupe
Föredragande: Grotander

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen