Väsentlig anknytning

Svensk medborgare som efter utflyttning avser att behålla sin permanentbostad i Sverige alternativt skänka den till sina två vuxna utomlands bosatta barn har ansetts få väsentlig anknytning hit.

Diarienummer
130-09/D
Meddelandedatum
2010-02-17
Lagrum
  • 3 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

A ska anses obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av väsentlig anknytning hit om hon behåller sin permanentbostad efter utflyttningen till X.

Beslut

Ansökan avvisas i övriga delar.

Motivering

Förhandsbeskedet

Enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229) ska den som tidigare varit bosatt i Sverige och som har väsentlig anknytning hit, vara obegränsat skattskyldig. För att avgöra om en person har väsentlig anknytning till Sverige ska, enligt kapitlets 7 §, beaktas en rad anknytningsfaktorer, bl.a. om personen är svensk medborgare och har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk.

A är svensk medborgare. Hon bodde i Sverige fram till år (...) då hon flyttade till X. Hon flyttade tillbaka till Sverige år (...). År (...) sålde hon och hennes sambo sin gemensamma bostadsrättslägenhet i (en svensk stad) och sambon flyttade i samband härmed till X. A räknade med att tillbringa större delen av tiden i Sverige och köpte därför en mindre bostadsrättslägenhet i (en svensk stad). Därefter har hon omväxlande bott i den lägenheten, där hon också har varit folkbokförd, och hos sambon i X. Båda hennes vuxna barn är bosatta utomlands, varav den ena i X.

Under år 2009 har [A:s band] till X blivit starkare. Hennes vistelser i Sverige kommer därför att minska i omfattning. Hon räknar med att i fortsättningen tillbringa ca 100 dagar om året i Sverige och resterande tid med familjen i X. Hon kommer därför att anmäla utflyttning från Sverige till X.

A avser att behålla bostadsrättslägenheten som i fortsättningen ska fungera som övernattningsbostad för henne och hennes familj vid besök i Sverige. Hennes tillgångar i övrigt i Sverige består av svenska börsnoterade aktier som vid tidpunkten för ansökan var värda mindre än [n] kr. Hon har inte haft någon förvärvsinkomst här under de senaste tio åren.

A vill veta om hon efter utflyttningen till X ska anses ha kvar väsentlig anknytning till Sverige. Vid jakande svar vill hon veta huruvida det ändras om hon som gåva överlåter bostadsrättslägenheten till sina två barn. Skulle svaret på den inledande frågan vara nej vill hon veta om hon i flyttningsanmälan ska ange den faktiska tidpunkten eller utgången av kalenderåret som utresedag.

Skatteverket anser att A har väsentlig anknytning hit om hon behåller bostadsrättslägenheten.

Skatterättsnämndens bedömning

A avser att behålla sin bostadsrättslägenhet, vilken hon använt som permanentbostad, efter utflyttningen till X.

Av praxis framgår att den omständigheten att den tidigare permanentbostaden behålls efter utflyttningen från Sverige är tungt vägande vid en bedömning av om väsentlig anknytning föreligger hit (RÅ 2009 not. 84 samt där anmärkta rättsfall).

Vid en samlad bedömning av samtliga omständigheter finner Skatterättsnämnden att A ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttningen.

Beslutet

Enligt ett alternativt förfarande kan A:s barn komma att ta över bostadsrättslägenheten. Några närmare uppgifter om överlåtelsen och om den skulle medföra att lägenheten används på annat sätt än enligt huvudalternativet har inte lämnats. Ett tillräckligt underlag finns därför inte för att besvara den frågan.

Ansökan i övrigt synes inte gälla en skattefråga utan snarare tillämpning av folkbokföringslagstiftningen (se 27 § folkbokföringslagen [1991:481]). 
Med hänsyn till det anförda kan något förhandsbesked inte lämnas i dessa delar.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Palmstierna

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen