Byggnadsrörelse

Fastigheter som förvärvats av företagsledare i bolag som bedrev byggnadsrörelse har ansetts som lagertillgångar för förvärvaren.

Diarienummer
126-10/D
Meddelandedatum
2011-09-22
Lagrum
  • 27 kap. 4 och 5 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2012-01-20
Mål nr
6555-11

Förhandsbesked

Fastigheterna (...) utgör lagertillgångar för A.

Motivering

A äger samtliga andelar i X AB som i sin tur äger samtliga andelar i Y AB. Det senare bolaget bedrev aktiv byggnadsrörelse i vart fall till och med år 2006. A förvärvade[ett antal år dessförinnan vissa fastigheter]. Vid förvärvet av fastigheterna var A företagsledare i Y AB. Fastigheterna förvärvades i investeringssyfte. A såg en affärsmöjlighet i att kunna förvärva och iordningsställa dessa fastigheter till ett bra pris.

Vid förvärvstidpunkten fanns byggnader på några av fastigheterna. Dessa byggnader revs kort efter förvärvet och några nya byggnader har inte uppförts. Fastigheterna har inte använts för byggnation i byggnadsrörelsen. Under åren (...) och (...) hyrde Y AB lagerplats på fastigheterna. Bolaget utnyttjade en yta [om ca 6 % av den totala ytan].

A har nu för avsikt att sälja fastigheterna. Han frågar om fastigheterna är att betrakta som lagertillgångar i byggnadsrörelse (fråga 1) och om så inte är fallet om han kan anses bedriva kvalificerad tomtrörelse (fråga 2).

Skatteverket anser att fastigheterna utgör lagertillgångar hos A.

Skatterättsnämndens bedömning

Enligt 27 kap. 4 § inkomstskattelagen första stycket (1999:1229), IL, blir en fastighet som förvärvas genom köp, byte eller på liknande sätt av någon som bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter lagertillgång hos förvärvaren. Första stycket gäller också om förvärvaren är företagsledare i ett fåmansföretag och fastigheten skulle ha varit en lagertillgång i byggnadsrörelse eller handel med fastigheter om den hade förvärvats av företaget.

Bestämmelserna i 27 kap. 4 § IL gäller enligt 5 § inte om fastigheten uppenbarligen förvärvats för att till huvudsaklig del användas stadigvarande i annan näringsverksamhet än fastighetsförvaltning som bedrivs av, såvitt nu är ifråga, fastighetsägaren eller av ett fåmansföretag där fastighetsägaren är företagsledare eller, när det gäller byggnadsrörelse, om förvärvet uppenbarligen helt saknar samband med byggnadsrörelsen.

Av 27 kap. 4 § IL följer att fastigheterna utgör lagertillgångar i byggnadsrörelse i A:s hand. Inte något av undantagen i 5 § kan anses föreligga.

Fråga 2 förfaller.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Sjökvist, Påhlsson, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Gilbe

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen