Gåva

Överlåtelser av aktier till anställda varav en är barn till givaren har ansetts utgöra gåvor.

Diarienummer
50-11/D
Meddelandedatum
2011-11-29
Lagrum
  • 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A och B
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Aktiegåvorna medför inte någon inkomstbeskattning av A och B.

Motivering

C äger samtliga aktier i X AB som bedriver verksamhet inom [ett visst område]. Bolaget grundades år (...). De (...) första åren drev C själv dess verksamhet.

Under perioden 2001—2006 anställde bolaget A och ytterligare [några] "handplockade" personer (...). C:s [barn], B, anställdes år 2005. B ansvarar för bolagets ekonomi och administration.

A och B har haft och har månadslöner i nivå med medellönerna för jämnåriga inom motsvarande yrkeskategorier.

C har de senaste åren intagit en alltmer passiv roll i bolaget och avser nu att gå i pension. Han önskar att bolaget ska drivas vidare med samma inriktning och i samma anda som nu. Därför planerar han att genom lika stora gåvor till de anställda överlåta aktierna i bolaget.

C har ytterligare (...) barn. De kommer inte att värdemässigt kompenseras för aktiegåvan till B då det är C:s önskan att bolaget ska leva vidare och inte släktskapet som ligger bakom gåvan till B.

Innan gåvorna lämnas kommer C att ta utdelning från bolaget med belopp motsvarande årets gränsbelopp (130 250 kr för år 2011). Vid gåvotillfället beräknas aktierna i bolaget ha ett totalt värde om i storleksordningen fyra miljoner kr.

Huvudfrågan är om gåvorna av aktierna till A och B utlöser någon inkomstbeskattning av dem.

Skatteverket anser att någon inkomstbeskattning inte ska ske.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) är ett förvärv genom bl.a. gåva skattefritt. Av praxis följer emellertid att inkomstbeskattning i inkomstslaget tjänst kan ske när förvärvet kan antas ha sitt ursprung i en arbetsprestation som förvärvaren utför.

Med hänsyn till lämnade uppgifter finner Skatterättsnämnden att överlåtelserna av aktierna i X AB till A och B i allt väsentligt får ha sin grund i ett generationsskifte. Överlåtelserna är därför av benefik karaktär. Någon inkomstbeskattning ska följaktligen inte ske.

Övriga frågor förfaller.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Bengtsson, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Roupe
Föredragande: Palmstierna 

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen