Kvalificerade andelar

Fråga huruvida fåmansföretag bedriver samma eller likartad verksamhet enligt 57 kap. 4 § första stycket i inkomstskattelagen (1999:1229) när det överlåtande företaget under en period av ca tre år inte utgjort fåmansföretag.

Diarienummer
49-11/D
Meddelandedatum
2011-10-07
Lagrum
  • 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2012-11-16
Mål nr
6639-11

Förhandsbesked

Fråga 1

A:s aktier i X AB är kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Motivering

Fråga 1

A var år 2005, direkt och indirekt via X AB, huvudägare i Y AB i vilket bolag han var VD. Det medförde att aktierna i såväl Y AB som X AB var kvalificerade andelar.

Samtliga aktier i Y AB såldes samma år till [ett utländskt bolag] Z, som inte är ett fåmansföretag. Vederlaget utgjordes av aktier i Z, som sammanlagt motsvarade en ägarandel om ca 1 procent i bolaget. För A:s del utgick vederlag även i form av kontanter.

År 2006 förvärvade [ett annat utländskt bolag] Å samtliga aktier i Z mot, för A:s och X AB:s del, kontant betalning.

A har hela tiden fortsatt som VD i Y AB. Som ett led i en omstrukturering av verksamheten i Å-koncernen köpte A tillsammans med (...) andra personer ut Y AB år 2008 genom det av dem ägda Ä AB.

Verksamheten i X AB har bestått i förvaltning av först aktierna i Z och därefter av det kapital som uppkom vid försäljningen av dessa aktier.

A frågar om aktierna i X AB är kvalificerade andelar för honom efter utgången av år 2010 (fråga 1). Om svaret på den frågan är nej vill han veta om lagen (1995:975) mot skatteflykt är tillämplig vid beskattning av utdelning från X AB (fråga 2). Som stöd för sin uppfattning att frågorna ska besvaras nekande har han anfört att Y AB och X AB inte kan anses bedriva samma eller likartad verksamhet i den mening som avses i 54 kap. 4 § första stycket 1 IL eftersom Y AB upphört att vara ett fåmansföretag under viss period åren 2006 till 2008.

Skatteverket anser att aktierna i X AB är kvalificerade andelar för A och att frågan om tillämpning av lagen mot skatteflykt därmed förfaller.

Skatterättsnämndens bedömning

Fråga 1

I 57 kap. 4 § IL regleras under vilka förutsättningar en andel i ett fåmansföretag ska anses som en kvalificerad andel. Enligt första stycket 1 är andelen kvalificerad om, såvitt här är av intresse, andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

Enligt förutsättningarna har A inte varit verksam i betydande omfattning i X AB. Aktierna i X AB kan således inte på den grunden anses som kvalificerade andelar.

Det återstår därmed att pröva om A är, eller har varit, verksam i ett annat fåmansföretag som kan anses bedriva samma eller likartad verksamhet som X AB.

Av praxis framgår att jämförelsen med ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet i huvudsak tar sikte på sådana fall där hela eller delar av verksamheten i ett fåmansföretag överförs till ett annat sådant företag och där verksamheten i det senare företaget ligger inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten eller på fall där likartat samband föreligger mellan bolagen (RÅ 1999 ref. 28 och RÅ 2010 ref. 11 I-V).

X AB avyttrade år 2006 samtliga sina aktier i Y AB — och därigenom del av den verksamhet som bedrevs i det bolaget — till Z för som det får antas aktiernas marknadsvärden. Därmed har X AB tillgodogjort sig kapital som genererats i verksamheten i Y AB och som kan hänföras till A:s arbetsinsatser i det bolaget.

Den fortsatta verksamheten i X AB har bestått i förvaltning av det vederlag som utgick för aktierna och det kapital som senare trätt i dess ställe.

Av det anförda följer att X AB ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet som den som bedrivs i Y AB där A alltjämt är verksam som VD (jfr RÅ 2010 ref. 11 I). Aktierna i X AB utgör därmed kvalificerade andelar för A.

Att han viss tid under den föregående femårsperioden inte haft några ägarintressen i Y AB och bolaget då inte varit ett fåmansföretag medför inte någon annan bedömning. Utdelning på aktierna i X AB ska därför beskattas enligt reglerna i 57 kap. IL.  

Fråga 2

Med hänsyn till svaret på fråga 1 förfaller fråga 2.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Grotander

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen